grafika

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

28 czerwca br. Starosta Niżański - Robert Bednarz, Wicestarosta - Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Niżańskiego - Marii Bednarz podpisali z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego - Ewę Draus oraz Członka Zarządu - Stanisława Kruczka, umowę na realizację operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.  

W ramach umowy nr OW-VI.052.14.29.2022 Powiat Niżański zrealizuje operację, która polegała będzie na przeprowadzeniu V Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów z Województwa Podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), które zaprezentują lokalne tradycyjne produkty kulinarne Powiatu Niżańskiego. 

Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów lokalnych, w tym lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów zajmujących się tym oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji. Szczególnie wśród ludzi młodych trzeba promować dziedzictwo kulturowe i kulinarne obszarów wiejskich, trzeba eksponować wartości kultury polskiej, zachęcać do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych powiatu niżańskiego.

Realizacja zaproponowanej operacji przyczyni się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i tradycja na terenie powiatu niżańskiego. V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego stworzy możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Operacja przyczyni się do promocji lokalnych kulinarnych produktów tradycyjnych powiatu niżańskiego, zwyczajów i tradycji oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, a także do promocji walorów województwa podkarpackiego. Dzięki zaplanowanej formie realizacji operacji – konkurs – możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona uczestników

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury.

Wartość operacji wynosi łącznie 22.292 zł, w tym koszty kwalifikowalne 19.152 zł, wkład własny 3.140 zł (wkład zasobów osobowych i rzeczowych).

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html