grafika

Zasadniczym przedmiotem działalności Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku jest realizacja zadań w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane dla administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania te realizuje zespół pracowników pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Piotra Słotwińskiego.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa przygotował informację o budownictwie na terenie Powiatu Niżańskiego w 2023 roku.

Ogółem w minionym 2023 roku wydano 348 pozwoleń na budowę, dotyczących 359 obiektów budowlanych, w tym m.in.: 142 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 8 obiektów użyteczności publicznej, 5 budynków przemysłowych i magazynowych oraz 20 obiektów infrastruktury transportu.

Prowadzone były postępowania na podstawie tzw. specustawy drogowej, w szczególności wydano 11 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Przyjęto 619 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz 61 zgłoszeń budowy sieci.

Rozpatrzono 389 wniosków o wydanie 426 szt. dzienników budowy, wydano 127 zaświadczeń.

Prowadzone były analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Powiatu, w szczególności dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Udostępniane były informacje publiczne w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Sporządzane były sprawozdania do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Statystycznego, za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Prowadzone były rejestry pozwoleń na budowę na potrzeby Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz własne, jako kontynuacja elektronicznych zbiorczych rejestrów pozwoleń utworzonych na podstawie danych dostępnych w wersji tradycyjnej.

Na wnioski interesantów (elektroniczne, telefoniczne, pisemne i ustne) udzielano wyjaśnień stosowania przepisów Prawa budowlanego i przepisów odrębnych w odniesieniu do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.

Przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne zgodnie z harmonogramem.

Porównując liczbę wydanych w 2023 roku pozwoleń na budowę (348 pozwoleń, dotyczących 359 obiektów budowlanych), w odniesieniu do lat poprzednich, przedstawia się ona następująco:

  • w porównaniu do roku 2019 r., w którym wydanych zostało 614 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 43%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2023 – 359, rok 2019 – 689) – nastąpił spadek o ok. 48%;
  • w porównaniu do roku 2020 r., w którym wydanych zostało 676 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 49%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2023 – 359, rok 2020 – 683) – nastąpił spadek o ok. 47%;
  • w porównaniu do roku 2021 r., w którym wydanych zostało 630 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 45%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2023 – 359, rok 2021 – 637) – nastąpił spadek o ok. 44%.
  • w porównaniu do roku 2022 r., w którym wydanych zostało 389 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 11%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2023 – 359, rok 2022 – 389) – nastąpił spadek o ok. 8%.

Liczbę wydanych pozwoleń na budowę i liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia, przedstawia poniższa tabela.

 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę i liczba obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia w Powiecie Niżańskim w latach 2019-2023

- Składam podziękowania wszystkim Pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa za sumienną i pełną zaangażowania pracę, za życzliwość i pomoc interesantom w załatwianiu spraw. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa wnioski załatwiane były bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy stroną postępowania był wyłącznie wnioskodawca - nawet w ciągu kilku dni – podkreśla Naczelnik Wydziału Piotr Słotwiński.