grafika

Prowadzenie spraw z zakresu m.in. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu, gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych, administrowania budynkami Starostwa, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz realizacja inwestycji i remontów w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu, to główne zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku (GM), którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału – Jadwiga Maluga.

W ramach zrealizowanych w 2023 roku zadań:

 • przygotowano 66 projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach majątkowych powiatu, gospodarowania mieniem powiatu,
 • w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości i przejmowania na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe, uzyskano prawo własności dla 164 działek w tym: 125 działek przyjęto na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, 1 działka została nieodpłatnie przyjęta w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na drogę powiatową od Wspólnoty Leśno – Gruntowej wsi Racławice, 38 działek przekazanych dokumentem PT od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu;
 • sporządzono szczegółową informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego;
 • przeprowadzono 111 postępowań, w tym: 42 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym oraz 69 poniżej progu stosowania ustawy, w trybie zapytania ofertowego;
 • przygotowano i złożono 20 wniosków do dostępnych programów dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy Powiatu Niżańskiego, w tym: wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zadania remontowe, zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zadania drogowe, wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, do Ministerstwa Edukacji i Nauki – Inwestycje w oświacie, do Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Olimpia 2023 II, do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, do Urzędu Marszałkowskiego ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja, ze Środków Unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.03 Dostępność, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
 • sporządzano sprawozdania, sprawowano monitoring, opracowywano i przekazywano raporty, rozliczano przyznane dotacje oraz przygotowywano niezbędne dokumenty do instytucji pośredniczącej, tj. do Ministerstwa Infrastruktury, do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji dofinansowujących;
 • współpracowano z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji drogowych, poprzez planowanie i udzielenie dotacji na zadania przekazane do realizacji przez gminy;
 • przygotowano i zrealizowano 30 zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie Powiatu Niżańskiego.

Zakończony rok 2023 niewątpliwie należy uznać za bardzo intensywny pod względem inwestycyjnym, udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kubaturowej.

Łącznie wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych, w tym prowadzonych na drogach powiatowych oraz w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Niżański, to kwota blisko 76,5 mln zł. Ich realizacja, w dużej mierze była możliwa, dzięki pozyskaniu bardzo dużych środków zewnętrznych.

Wartość zakończonych inwestycji drogowych to kwota blisko 62 mln zł, co przełożyło się na przebudowę blisko 30 km dróg powiatowych, budowę 2,56 km chodników, 12,12 km ścieżek rowerowych, 12,29 km ścieżek pieszo - rowerowych.

Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych były pozyskane z zewnątrz środki finansowe w wysokości 38 301 983,70 zł, w tym:

 • 21 856 168zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 • 10 707 465,70 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 • 3 021 050 zł z rezerwy celowej budżetu państwa,
 • 600 000 zł z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
 • 1 217300 zł z Nadleśnictwa Rudnik,
 • 900 000 zł od Gmin Powiatu Niżańskiego.

W roku 2023 została rozpoczęta bardzo ważna inwestycja drogowa na terenie trzech gmin Powiatu Niżańskiego: gminy Nisko, Ulanów i Jarocin o wartości ponad 16 mln zł i długości ponad 6 km w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki, która będzie zakończona w I kwartale 2024 r.

Równie istotnym aspektem pracy jest współpraca z samorządami gminnymi na płaszczyźnie porozumień i powierzenia gminom prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. I tak w roku 2023 zadania zgodnie z zawartymi Porozumieniami zostały przekazane do Gminy Jeżowe, do Gminy Krzeszów oraz do Gminy Harasiuki zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawniły dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone.

Ponadto realizowane są zadania związane z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną poprzez wykonanie „Niżańskiego Szlaku Kajakowego”. Całkowita wartość zadania to 185 895 zł, w tym środki w wysokości 92 899 zł z Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji powstała ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna nad rzeka Tanew w Dąbrowicy i Sierakowie poprzez zagospodarowanie terenu, która wpisuje się doskonale w realizowane również przez gminy projekty, których podstawowym celem jest uatrakcyjnienie turystycznej mapy powiatu.

W Dąbrowicy, do istniejącej już w tym miejscu infrastruktury rekreacyjnej z boiskiem, siłownią terenową i altanką wykonano miejsce do suszenia kajaków na specjalnie zamontowanych metalowo – drewnianych ramach, miejsca na ognisko i grill, ławki, kosze, stoły piknikowe z ławkami, chodniki. W Sierakowie wykonano drewnianą altanę ze stołami i ławkami, pomost pływający, wykonano miejsce do suszenia kajaków na specjalnie zamontowanych metalowo – drewnianych ramach, miejsca na ognisko i grill, ławki, kosze, stoły piknikowe z ławkami, chodniki. Nabrzeże Tanwi utwardzono ażurowymi płytami, co znacznie ułatwi wyciągnięcie kajaków z wody.

Ważnym realizowanym działaniem z zakresu dostępności jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, gdzie został pozyskany grant w wysokości 250 tys. zł z projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na zadanie pn.: „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu niżańskiego w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej. W ramach projektu została wykonana winda osobowa wewnętrzna dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, pochylnia wewnętrzna oraz zostały wymienione poręcze pochylni zewnętrznej. Poprzez wykonanie powyższych elementów nastąpiła poprawa dostępność w obszarze architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Zespołu Szkół im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Ponadto w budynkach Starostwa oraz ZS w Rudniku nad Sanem oznakowanie zostały schody w postaci oznaczeń kontrastowych, montaż wycieraczek antypoślizgowych, zakupiono pętle indukcyjne oraz zapewniono usługę tłumacza migowego online.

W obszarze edukacji ponadpodstawowej szczególnie kluczowym przedsięwzięciem jest wykonana inwestycja pn. „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem”, której celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wychowanków SOSW oraz zachowanie równowagi i trwałości procesu w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Powiat Niżański pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,4 mln zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3,5 mln zł, a całkowita wartość to ponad 11,5 mln zł. Zrealizowane zadanie obejmowało nie tylko roboty budowlane, ale również zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zakup wyposażenia do 25 sal lekcyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, w ramach pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” zostało wykonane zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”, którego głównym celem było stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu oraz podniesienie jakości infrastruktury sportowej.

Jednocześnie jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”, na które zostały pozyskane środki w wysokości 2 445 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki Program OLIMPIA 2023 II na zadania związane z budową obiektu sportowego w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.

Zadania inwestycyjne realizowane w wymiarze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym w placówkach oświatowych zapewniły bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, a także wspomogły aktywność społeczną i ruchową wszystkich osób uczęszczających do placówek oświatowych oraz mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego.

Wychodzą naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych mieszkańców powiatu niżańskiego i ich rodzin zostały pozyskane środki w kwocie ponad 1,5 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” o wartości blisko 2,5 mln zł. Budynek po byłym internacie LO w Ulanowie został w pełni dostosowany na potrzeby pobytu osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zostaną objęte dzienną, jak i całodobową opieką przez 7 dni w tygodniu. Utworzone Centrum dla 14 uczestników, w tym 4 uczestników na pobyt dzienny i 10 uczestników na pobyt całodobowy, będzie pomostem na drodze do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ponieważ zapewni osobom niepełnosprawnym m. in. poczucie własnej wartości, społeczny kontakt z innymi osobami oraz możliwość partnerskiego udziału w życiu społecznym.

- Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu z dużym zaangażowaniem i powodzeniem zrealizował liczne i różnorodne, służące społeczeństwu inwestycje na terenie Powiatu Niżańskiego. Było to możliwe, dzięki niezawodnej pracy całego Wydziału, którego Pracownicy rzetelnie i sumiennie wykonywali swoje obowiązki. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału za współpracę, za ogromny wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie i realizację wielu przedsięwzięć, za ich profesjonalizm i skrupulatnie wykonywaną pracę – mówi Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z niektórych zrealizowanych w 2023 roku inwestycji.