Wydział Edukacji, Spraw, Społecznych i Promocji, oprócz zadań z zakresu oświaty, wykonuje wiele innych zadań publicznych przypisanych do realizacji w ustawie o samorządzie powiatowym, w tym również z zakresu kultury, sportu, zdrowia, spraw społecznych, promocji, strategii i rozwoju powiatu, a także w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów poza infrastrukturalnych. Pracami Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Anna Orzoł.

W ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w 2023 roku Wydział ESP organizował posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku, przygotowując projekty uchwał na posiedzenia oraz materiały dla członków Rady. W tym zakresie prowadzono sprawy związane m. in. z opiniowaniem zakupu sprzętu i aparatury medycznej, zmian do planu finansowego oraz inwestycyjno- remontowego SPZZOZ w Nisku na rok 2022, planu finansowego oraz inwestycyjno- remontowego SPZZOZ w Nisku na 2023 rok, zmian w Regulaminie Organizacyjnym SPZZOZ w Nisku.

Ponadto, prowadzono sprawy związane z pozyskaniem i rozliczeniem środków na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”, w ramach którego zakupiono sprzęt w postaci zestawu 8 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą oraz stacji DICO – negatoskop cyfrowy dla niżańskiej lecznicy. Wartość zadania wynosiła 249 156 zł, z czego 248 500 zł to środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości. W roku 2023 udało się również pozyskać środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)”. Wartość części tego zadania zrealizowanego w 2023 roku wyniosła 3 100 000 zł, z czego 2 000 000 zł to środki z budżetu państwa. Pozostała kwota to środki własne Powiatu (1 050 000 zł) oraz SPZZOZ w Nisku (50 000 zł).

Wydział ESP realizując zadania z zakresu kultury, sportu i promocji,w 2023 roku podjętych zostało wiele działań integracyjnych i popularyzujących samorząd w środowisku lokalnym, takich jak organizacja corocznych „Dożynek Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023”. W ramach operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” zorganizowano VI Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego oraz Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego. Wartość operacji wynosiła łącznie 29 694 zł, w tym refundacja 25 000 zł, wkład własny 4 694 zł (wkład zasobów osobowych i pieniężny). Zadanie zrealizowano w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydział zrealizował zadanie „Doposażenie Powiatu Niżańskiego w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej”, w ramach programu Infrastruktura Kultury 2023 - dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Pozyskana dotacja to 95 000 zł, wkład własny 62 000 zł. Zaadoptowana była aula szkolna w niżańskim LO, zyskała nowy sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 157 000 zł.

W 2023 r. Powiat Niżański uzyskał w dwóch naborach konkursowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 11 promes wstępnych na udzielenie dotacji w obszarze ochrony zabytków na poniższe zadania:

 1. Zabezpieczenie i utrwalenie zabytku poprzez wykonanie okien i witraży na zewnętrznej fasadzie budynku kościoła pw. Narodzenia NMP w Jeżowem – wartość dofinansowania – 217 000 zł
 2. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej – wartość dofinansowania – 150 000 zł
 3. Remont „starych schodów” prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA– wartość dofinansowania – 147 630 zł
 4. Remont zabytkowego budynku spichlerza w zakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego z końca XIX w. w Nisku – Sopocie gm. Nisko– wartość dofinansowania – 137 803,05 zł
 5. Konserwacja zabytkowych nagrobków – wartość dofinansowania – 133 780  zł
 6. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem – wartość dofinansowania – 118 981,80 zł
 7. Remont elewacji budynku Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Wojciecha B.M. w Bielinach – wartość dofinansowania – 150 000 zł
 8. Wykonanie prac renowacyjnych i zabezpieczających przy budynku Kaplicy Cmentarnej w Nowym Narcie – wartość dofinansowania – 136 000 zł
 9. Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Zarzecze Podborek – wartość dofinansowania – 94 000  zł
 10. Prace konserwatorsko-restauratorskie kapliczki przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem – wartość dofinansowania – 70 000 zł
 11. Remont dachu budynku spichlerza należącego do pozostałości zespołu folwarcznego w końcu XIX w. w Nisku – Sopocie gm. Nisko – wartość dofinansowania – 100 000 zł

Łączna wartość pozyskanych środków na powyższe działania wynosi: 1 455 194,85 zł

Realizowano również zadania związane z podtrzymywaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowych oraz promowaniem rodzimych tańców ludowych, poprzez wsparcie realizacji zadania „Warsztaty dla ZPiT „Racławice” realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.

Pracownicy Wydziału zajmowali się przygotowywaniem artykułów na stronę turystyka-nizanski.pl, która z każdym miesiącem cieszyła się dużym zainteresowaniem internautów.

Prowadzono otwarte konkursy ofert, w zakresie: dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę 10 800 zł, dofinansowania działalności na rzecz mieszkańców z zakresu kultury, sportu, promocji oraz działań p. pożarowych na kwotę 149 000 zł, organizacji dożynek 80 000 zł oraz podtrzymywania tradycji na kwotę 25 000 zł.

Zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych, z budżetu Powiatu wypłacone zostały pożyczki na łączną kwotę 125 652,34 zł.

W 2023 roku po raz kolejny realizowany był projekt w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” – „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V”. Wartość projektu to 110 023,37 zł, z czego 100 000 zł stanowiła dotacja. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to projekt realizowany z dużym zaangażowaniem partnerów zewnętrznych.   

Prowadzono sprawy związane z promocją aktywnego stylu życia, poprzez organizowanie we własnym zakresie i nakładzie pracy, a także poprzez współorganizację imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, głównie poprzez ufundowanie nagród i wymianę doświadczeń z organizatorami zewnętrznymi tych wydarzeń. Spośród ogromu takowych imprez wyróżnić można wyścigi kolarskie „Krzeszowska Strzała” i BeeActive Race Harasiuki, zawody wędkarskie, XI edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, XXVII Halową Amatorską Ligę Piłkarską - Rudnik nad Sanem 2023.

Zajmowano się także zakupem i dystrybucją wielu materiałów oraz gadżetów promocyjnych.

Powiat Niżański był współorganizatorem konkursu fotograficznego „Latające cuda natury”, a także patronował i współfinansował szereg inicjatyw, o różnej tematyce, które pozwoliły ukazać piękno Powiatu oraz różnorodne talenty mieszkańców, m.in. 26. Ogólnopolski Plener Malarski – Krzeszów 2023 r., XXXIII Szachowy Memoriał Jana Gietki.

W sezonie letnim odbyły się dwa Turnieje, w których walczono o Puchar Starosty tj. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej oraz XI Niżański Turniej Niepodległości Służb Mundurowych.

Powiat współfinansował także akcje dobroczynne oraz honorujące szlachetne idee, tj. IX edycja akcji MotoMikołaje, Strażak Roku Powiatu Niżańskiego oraz I Gala Krwiodawstwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zorganizowanych zostało wiele imprez, najczęściej w formie pikników, które miały za zadanie zintegrować lokalną społeczność oraz promować Powiat Niżański.

Wydział ESP koordynował i organizował zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w każdej z gmin tworzących Powiat. Z oferowanej pomocy w zorganizowanych punktach skorzystało w ub. roku 596 osób.

Ponadto Wydział realizuje wiele innych zadań z przydzielonego zakresu, które są ważne m.in. z punktu widzenia oświaty, kultury, promocji Powiatu, czy jego strategii i rozwoju. Nie sposób przedstawić je wszystkie tak krótkim artykule.

- Cieszę się, że w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku pracują specjaliści, którzy tak rzetelnie podchodzą do realizowanych zadań i nowych wyzwań. Rok 2023 był kolejnym rokiem pełnym wyzwań i uczenia się nowych rzeczy. Dziękuję za zaangażowanie i otwartość we wspólnej pracy, z jaką każdego dnia realizowaliśmy niełatwe zadania z zakresu administracji publicznej – mówi Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł.