Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Władze Powiatu Niżańskiego, mając na uwadze określone przez Mieszkańców potrzeby i oczekiwania, chcąc je w jak największym stopniu zrealizować, wyznaczają sobie konkretne cele i dążą do ich realizacji. Dotyczy to zarówno zadań inwestycyjnych, jak i innych, które wzajemnie się uzupełniają. Staramy się na bieżąco informować Państwa o wszystkich podjętych przez Powiat działaniach, poprzez zamieszczanie informacji na ten temat na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego, na naszym profilu na Facebook’u oraz w lokalnych publikacjach prasowych i telewizyjnych.

Przedstawiane Państwu w ciągu ostatnich 3-ch tygodni omówienie realizacji zadań, które zamieszczaliśmy, jako podsumowanie pracy za rok 2023 Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku pokazuje, jak duży nakład pracy należało włożyć w to, aby zrealizować postawione przed Powiatem zadania. Wymienić tu należy m.in. te zadania, które są związane z przebudową dróg powiatowych, inwestycjami w infrastrukturze oświatowej, dostosowaniem naszych jednostek do potrzeb osób niepełnosprawnych czy nieustanne wspieranie wszelkich podejmowanych działań przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Podsumowując rok 2023 należy podkreślić, że udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. Łącznie wydatkowaliśmy na ten cel kwotę ponad 87,5 mln zł, w tym wartość zakończonych inwestycji drogowych to kwota blisko 62 mln zł, co przełożyło się na przebudowę blisko 30 km dróg powiatowych, budowę 2,56 km chodników, 12,12 km ścieżek rowerowych oraz 12,29 km ścieżek pieszo - rowerowych.

Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych były pozyskane z zewnątrz środki finansowe w wysokości 38,3 mln zł.

Równie istotnym aspektem pracy jest współpraca z samorządami gminnymi na płaszczyźnie porozumień i powierzenia gminom prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. I tak w roku 2023 zadania zgodnie z zawartymi Porozumieniami zostały przekazane do Gminy Jeżowe, do Gminy Krzeszów oraz do Gminy Harasiuki zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawniły dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone.

Zmianie na lepsze uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 14,5 mln zł.

W roku 2023, wzorem lat ubiegłych, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, wsparliśmy go kwotą prawie 10 mln zł. Kwota ta obejmowała m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, rozbudowę i przebudowę Szpitala oraz pokrycie straty z 2022 roku w kwocie 2,6 mln zł.

Realizując zadania rozpoczęte w 2023 roku i mając na uwadze zgłaszane wnioski przez radnych, samorządowców i mieszkańców, w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2024 rok zaplanowaliśmy wydatki majątkowe na rekordowym poziomie ponad 118 mln zł. Jak zawsze, listę zadań zaplanowanych do realizacji nadal będziemy uzupełniać, jeśli pojawiają się jakiekolwiek możliwości ich finansowania.

Wspomnieć należy również, że rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych w powiecie niżańskim.

Realizując postawione przed nami zadania, pamiętamy o podkreślaniu ważnych rocznic oraz wydarzeń patriotycznych, istotnych dla naszej tożsamości narodowej.

Za wspieranie wszelkich pomysłów i inicjatyw dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego. Dziękuję samorządom miejskim i gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę. Tylko razem współpracując, jesteśmy w stanie radzić sobie z różnymi problemami i wspierać się w trudnych sytuacjach.

Realizacja wszelkich zadań spoczywających na samorządzie powiatowym oraz niektórych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wymaga wiedzy merytorycznej, popartej znajomością przepisów, oraz doświadczenia, zaangażowania i odpowiedzialności. Składam serdecznie podziękowania wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną i potrzebną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które zrealizowaliśmy w 2023 roku.

Dzięki naszej wspólnej pracy, Powiat Niżański po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich, w której trwamy nieprzerwanie od 2017 roku, zajmując najlepsze miejsce w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Wkroczyliśmy w rok 2024, do którego podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami, o czym świadczy chociażby historyczny budżet zaplanowany na kwotę ponad 209 mln zł, w tym zadania inwestycyjne na ponad 118 mln zł, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju. To efekt pracy wszystkich członków Zarządu Powiatu i Radnych Powiatu Niżańskiego.

Jestem pewny, że obecny rok, również będzie rokiem ciężkiej pracy, ale uda nam się z powodzeniem zrealizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal będzie się rozwijał w sposób efektywny i rozsądny, czego zawsze sobie i Mieszkańcom Ziemi Niżańskiej z całego serca życzę.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz