Grafika

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarz, Wicestarostę Adama Mach oraz Naczelnika Wydziału Finansowego Elżbietę Wilk, podpisał w Podkarpackim Oddziale PFRON umowy na realizację programu: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”: Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne Mieszkanie, dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Program Mieszkanie dla absolwenta skierowane jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osób z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym. Wnioskodawcy powinni posiadać status absolwenta uzyskany w okresie 36 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku, pełną zdolność do czynności prawnych. Dofinansowanie w ramach tego programu dotyczy kosztów najmu mieszkania lub domu na okres 36 miesięcy. Jednakże wsparcie będzie miało charakter degresywny od 100 % 1-12 miesiąca, 70% od 13-24 miesiąca, 40% od 25-36 miesiąca, nie więcej niż maksymalna kwota dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Program Dostępne mieszkanie jest wsparciem skierowanym do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym dotyczącym narządu ruchu, który uniemożliwia poruszanie się bez użycia wózka.  Program dotyczy osób, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Przedmiotem dofinansowania będzie różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, która nie może być większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Na realizatora programu wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, które udziela w tym zakresie stosownych informacji.