zdjęcie

W dniu 28 lipca br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyło się uroczyste wręczenie aktów przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów trzech placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego.

Z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w obecności Sekretarza Powiatu Mirosławy Daśko, akty przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora otrzymali: Dorota Rabińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, Jerzy Stelmach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz  Marta Szczepańska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Powierzenia te będą obowiązywały od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 roku.

  • Dyrektor Dorota Rabińska ma 34 – letni staż pracy pedagogicznej. Jest nauczycielem dyplomowanym, organizującym pracę zgodnie z przepisami prawa, statusem oraz we współpracy z nauczycielami, rodzicami i instytucjami, które wspomaga. Pani Dyrektor w swoich działaniach kieruje się dobrem wszystkich klientów Poradni.
  • Dyrektor Jerzy Stelmach posiada 33 – letni staż pracy. Posiada gruntowną wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania szkołą. W swoich działaniach kieruje się dobrem wszystkich uczniów, troską o ich zdrowie i poszanowanie godności osobistej.
  • Dyrektor Marta Szczepańska posiada 27 – letni staż pracy. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki i rewalidacji w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek. Pani Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w sposób sumienny i rzetelny.

– Powierzając dalsze pełnienie obowiązków, dyrektorom wyłonionym w drodze przeprowadzonego konkursu na te stanowiska, liczę na dalszą bardzo dobrą współpracę, która zaowocuje wysokim poziomem działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięciami uczniów, tak jak dotychczas. Dyrektorzy, przez wiele lat wykazali się nie tylko wiedzą, ale również doświadczeniem, umiejętnościami organizacyjnymi i zarządczymi. Życzę powodzenia na zajmowanych stanowiskach oraz realizacji wszystkich celów i zamierzeń – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz, gratulując nowym „starym” dyrektorom.