zdjęcie

Dnia 26 sierpnia br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad, Rada zapoznała się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa.

Następnie Rada ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, który wynosi – 22 godziny, a także pokryła część straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021 w kwocie 1 716 089,09 zł

Realizując porządek obrad Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2022: na realizację programu pn.: „Rehabilitacja 25 plus” ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Następnie Rada dokonała zmian budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022, przekazując m.in. dotację celową w kwocie 800 000 zł dla Gminy i Miasta Ulanów na prowadzenie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowo – pieszej Ulanów – Bieliny wraz z jej oznakowaniem oraz przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Bieliny”, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.

Ponadto Rada zapoznała się z informacjami: o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Starostwie Powiatowym w Nisku; Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2022 r., a także sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.