Grafika

Dnia 20 września 2022 r. odbyła się nadzwyczajna XLVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada zaliczyła do kategorii drogi powiatowej odcinek drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Jeżowe. Przedmiotowy odcinek stanowić będzie nową drogę powiatową położoną na terenie Powiatu Niżańskiego w gminie Jeżowe o łącznej długości ok. 822 m i otrzyma nazwę „droga powiatowa Zalesie – Nowosielec”.

Następnie Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2022 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej nr 1054R (ul. Kolejowa) w m. Nisko” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaciągnięcie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i w zakresie wykonania robót, z terminem wykonania w roku 2023 i w roku 2024.

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 506.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na dofinansowanie następujących zadań: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku” - 300.000 zł; „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku”- 206.000 zł.

Ponadto Rada dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.