W minionym tygodniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji przez Powiat Niżański Programu, dofinansowanie ze środków PFRON otrzymały projekty złożone przez Gminę i Miasto Nisko oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Pozyskane środki pozwolą na realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczy dostawy i montażu windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Natomiast drugie przedsięwzięcie realizowane będzie przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, które obejmuje remont kotłowni oraz remont schodów, chodnika i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Umowy na realizację powyższych projektów podpisane zostały pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Gminą i Miastem Nisko, reprezentowaną przez Burmistrza Waldemara Ślusarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Nabrzeskiej oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej, którą reprezentował Dyrektor ks. Bogusław Pitucha. Przy podpisywaniu umów obecna była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak.

Dzięki aktywności Powiatu Niżańskiego w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, Gmina i Miasto Nisko otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 150 000 zł, zaś Caritas Diecezji Sandomierskiej 134 400 zł.

- Pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwolą dostosować poszczególne obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a tym samym przyczynią się do realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2023 – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.