zdjęcie

Dnia 25 listopada 2022 r. odbyła się 50. Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko radni zapoznali się z informacjami: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r.; Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2021 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z szerokim materiałem związanym ze sprawozdaniem o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2021/2022, w tym m.in. informacją przybliżającą poszczególne szkoły i placówki, danymi dotyczącymi liczby oddziałów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Raport zawierał także szereg tabel i wykresów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W sprawozdaniu uwzględniono również organizację oraz bazę szkół i placówek, liczbę laureatów konkursów i olimpiad, przeprowadzone remonty i inwestycje w poprzednim roku szkolnym. Szereg danych liczbowych dotyczył nie tylko roku szkolnego 2021/2022, ale również minionych lat, ukazując tym samym dynamikę zmian zachodzących w kolejnych latach.

Ponadto Rada ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2023 rok; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022, a także powierzyła Gminie Harasiuki prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy”.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021 w kwocie 2.283.910 zł. W dyskusji wzięła udział przedstawicielka Związków Zawodowych działających przy SPZZOZ w Nisku, który przedstawiła obecną sytuację niżańskiego szpitala, zwracając się z prośbą o wszelką możliwą pomoc mającą na celu polepszenie sytuacji szpitala.

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022, przekazując m.in. dotację celową dla SPZZOZ w Nisku w kwocie 1.550.000 zł na zadania inwestycyjne, w tym: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym i. PCK w Nisku.” – 50.000 zł, „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku” – 1.500.000 zł oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.