Grafika

14 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczał Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w 5-letnim technikum Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej została Andżelika Pałka z klasy 4E, a w 4-letnim technikum po gimnazjum Veronika Kuleba z klasy 4Eg.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej
w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów udział wzięły Andżelika Pałka oraz mgr Grażyna Habigier-Pipska, która odebrała dyplom w imieniu Veroniki Kuleby.

Stypendystkom serdecznie gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku