zdjęcie

Dnia 22 grudnia 2022 r., podczas obrad 51. Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, Rada uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

To kolejny rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

Planowane na 2023 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 100.500.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 140.500.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 63.225.185,21 zł – tj. 45 % udziału w wydatkach ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.000.000 zł.

Podsumowując projekt budżetu na 2023 rok Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że patrząc na założenia początkowe zawarte w przygotowanym projekcie budżetu, stwierdził, że jest to kolejny, bardzo wysoki budżet dla Powiatu Niżańskiego.

Jak zaznaczył Starosta, przygotowany projekt budżetu uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego, które były artykułowane przez radnych rady powiatu niżańskiego, władze samorządowe gmin, lokalnych liderów, sołtysów przewodniczących osiedli, mieszkańców, którzy zgłaszali swoje propozycje podczas różnych spotkań czy zebrań.

Przyjęty przez Radę Powiatu Niżańskiego budżet zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin oraz daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz mając na uwadze możliwości Powiatu, w tym głównie pozyskanie środków zewnętrznych, zaplanowaliśmy bardzo ambitny budżet, budżet historyczny – po raz kolejny przekraczający 100 mln złotych. Przygotowując go wiedzieliśmy, że nie możemy poprzestać tylko na tym, co znalazło się w tym budżecie, ale musimy skorzystać z tego, co stwarzają różne środki rządowe, fundusze, np. Fundusz Dróg Samorządowych, Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Modernizacji Szpitali, a przed nami również nowa perspektywa unijna i duże możliwości pozyskania środków unijnych. I w związku z tym chciałbym zasygnalizować, że oprócz zadań, które się znalazły w projekcie budżetu, w miarę możliwości, będą wprowadzane kolejne zadania inwestycyjne wraz z faktem pozyskania dodatkowych środków. Patrząc na opracowany projekt budżetu mogę powiedzieć, że jest to projekt budżetu, który zakłada realizacje bardzo dużej ilości zadań inwestycyjnych, jeśli chodzi o wielość zadań i ich wartość kwotową. Nie zapominamy również o projektach miękkich, których w roku 2023 będzie kilkanaście, zarówno w obszarze edukacji i bezpieczeństwa, jak również kultury i turystyki – mówił Starosta.

Na zadania zaplanowane do realizacji w zakresie transportu i łączności zostanie przeznaczona kwota 32.462.533,71 zł. Zadania te obejmują przebudowę dróg powiatowych, m.in.: Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku; Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów; Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny, Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki; Nr 1077R Rudnik nad Sanem – Kończyce. Obejmują również opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej Nr 1054R (ul. Kolejowa) w m. Nisko; budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1045R Harasiuki – Janów Lubelski (od cmentarza do skrzyżowania w Hucie Krzeszowskiej); budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej); budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R w m. Przędzel Kolonia; przebudowy drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku; budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska na odcinku Jarocin - Majdan Golczański i przebudowy drogi powiatowej DW878 - do węzła S19 Rudnik nad Sanem.

Ponadto zostanie zrealizowana budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart; przebudowa drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy; przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre; budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1044R Golce - Kurzyna Średnia w m. Golce; przebudowa drogi powiatowej Nr 1061R Ulanów, ul. Kościuszki oraz zostały w budżecie zabezpieczone środki na zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi powiatowe.

W budżecie znalazła się również realizacja zadania Niżański Szlak Kajakowy; przebudowa i rozbudowa budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych a także realizacja projektów: Cyfrowy Powiat i poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim.

W ramach inwestycji w oświacie, w kwocie 14.388.142,50 zł zaplanowano: budowę kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnię prostą dwutorową, mini tor gokartowy, skatepark, ściankę wspinaczkową, park kalisteniczny przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem; zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziału rewalidacyjno-wychowawczego w SOSW w Rudniku nad Sanem; oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

Przebudowana zostanie strefa wejściowa do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano do realizacji zadanie w zakresie rozbudowy i przebudowy części Szpitala Powiatowego w Nisku; wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt do diagnozowania, monitorowania stanu zdrowia oraz leczenia i rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Nisku.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański nadal będą realizowały liczne projekty edukacyjne, które przyczynią się do zwiększenia ich potencjału i atrakcyjności kształcenia.

Tak ambitny projekt budżetu na 2023 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła jednogłośnie – 19 głosami „za” oraz, również jednogłośnie – 19 głosami „za”, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji graficznej budżetu Powiatu Niżańskiego na 2023 rok.