Grafika

Dnia 22 grudnia 2022 r. odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu powiatu na 2023 r. Rada Powiatu Niżańskiego 19 głosami „za”, uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022; ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, będącym własnością Powiatu Niżańskiego, usytuowanym przy ul. 11 Listopada 5 w Ulanowie; zmieniła uchwałę, w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022, a także wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do zasobu nieruchomości gruntowych działek stanowiących własność Gminy Ulanów.

Realizując porządek obrad Rada zmieniła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania; dokonała zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżańskiego; zatwierdziła plany pracy na 2023 r. Rady i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy stałych Komisji.

Następnie Rada zapoznała się z informacją o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Kończąc obrady Sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
Sylwester Daśko i Starosta Niżański Robert Bednarz złożyli radnym i gościom biorącym udział w Sesji najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.