Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, od 2018 roku udziela pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Wraz z nowym rokiem będą wspierane kolejne inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, które będą realizowały działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków na zasadach refundacji.

W 2022 r. taką formę wsparcia Powiat Niżański udzielił dwóm organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę 67 tys. złotych.

Widząc potrzebę tej formy wsparcia, w 2023 roku, w budżecie Powiatu Niżańskiego, zabezpieczono środki w wysokości 250 tys. zł, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych.

Pożyczka taka może być udzielona na okres realizacji projektu, określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie może przekroczyć roku budżetowego. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

- Podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Niżański zabezpieczył w tegorocznym budżecie środki na pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, pozwalające na realizację projektów refundowanych w ramach dofinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. To ważna forma wsparcia, bez której większość organizacji pozarządowych nie jest w stanie sięgać po środki finansowe przekazywane w formie refundacji. Pożyczki udzielane przez Powiat nie tylko zabezpieczą środki finansowe na realizację ważnych społecznie inicjatyw, ale co ważne nie generują dodatkowych kosztów dla naszych społecznych partnerów. Dzięki naszym działaniom organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu niżańskiego mają możliwość realizacji projektów dla dobra społeczności naszego powiatu. Z perspektywy czasu widać, że organizacje pozarządowe chętnie korzystają z tej formy wsparcie – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://bip.powiatnizanski.pl/a,2551,uchwala-nr-407-2021-zarzadu-powiatu-nizanskiego-z-dnia-15-lutego-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-udzielania-pozyczek-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-na-terenie-powiatu-nizanskiego