konwent

Dnia 20 stycznia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w Konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Andrzej Kołodziej.

Podczas Konwentu omówiono Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz możliwości aplikowania do niego przez Gminy i Powiat. Program ten przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Starosta Niżański wraz z Wójtami i Burmistrzami uzgodnili, że zostaną wystosowane zapytania do poszczególnych gmin, dotyczące potrzeby uwzględnienia również innych zadań możliwych do realizacji przez inne podmioty, których realizacja jest zasadna. Zadania te mogłyby być uwzględnione we wniosku składanym przez Powiat Niżański.

Przedmiotem obrad była również dyskusja na temat wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku w zakresie zakupu łodzi ratowniczej z wyposażeniem. Komendant Powiatowy PSP w Nisku Andrzej Kołodziej zwrócił się z prośbą do władz samorządowych Powiatu Niżańskiego o wsparcie finansowe, które umożliwi Komendzie Powiatowej PSP w Nisku zakup nowoczesnej łodzi z wyposażeniem. W związku z tym zostanie skierowane pismo do poszczególnych gmin z terenu Powiatu Niżańskiego.

W końcowej części spotkania podjęto rozmowę na temat realizowanego przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w 2023 roku działania, mającego na celu audyt istniejących szlaków turystycznych, które zostały stworzone na terenie województwa podkarpackiego w ciągu ostatnich 20 lat. W związku z powyższym, aby wesprzeć merytorycznie prace nad dokumentem, na prośbę organizacji zostanie przesłana przez Powiat Niżański i poszczególne gminy z tego terenu informacja na temat szlaków turystycznych powstałych na naszym terenie

Dyskutowano również nad innymi ważnymi sprawami dotyczącymi rozwoju Powiatu Niżańskiego i należących do niego gmin. Starosta Niżański poinformował m.in. o otwarciu od dnia 16 stycznia 2023 r. naborów wniosków w ramach programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.