Grafika

Wiele organizacji pozarządowych, sięgając po zewnętrzne środki na realizację działań pozwalających na realizację celów statutowych, boryka się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Dla wielu organizacji jest to poważny problem, gdyż nie posiadają własnych zasobów finansowych, poza niewielkimi środkami pochodzącymi ze składek członkowskich. Takich problemów nie mają organizacje z terenu Powiatu Niżańskiego, które realizują działania skierowanie do społeczności naszego powiatu lub o znaczeniu powiatowym.

 - Powiat Niżański również w bieżącym roku będzie wspierał aktywność lokalnych organizacji, dlatego już w styczniu ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w 2023 roku, w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych. Powiat Niżański przeznaczył na realizację tego zadania 30 tys. złotych. Dzięki takiemu wsparciu organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskania dużo wyższych środków z przeznaczeniem na działania na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizacje pozarządowe mogą się starać o dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie:

  • edukacji publicznej,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych,
  • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony środowiska i przyrody,
  • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego Oferenta w 2023 r. wynosi do 25% wartości zabezpieczonych w budżecie Powiatu Niżańskiego środków na ten cel.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po analizie kosztów oraz wagi projektu dla Powiatu i jego mieszkańców, wysokość dotacji może ulec zwiększeniu maksymalnie do 40% w/w środków.

Ponadto, dotacja nie może być wyższa niż 60% dotacji pozyskanej ze źródeł zewnętrznych, a zadanie musi być wykonane w całości w 2023 r., tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Oferty przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca (w przypadku wykorzystania zaplanowanej w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2023 rok puli środków nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://bip.powiatnizanski.pl/a,3583,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wklady-wlasne-2023wlasnego-organizacji-pozarzadowych-do-projektow-wspolfinansowanych-z-funduszy-ze-zrodel-zewnetrznych