Dnia 2 lutego 2023 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Harasiukach odbyło posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu – Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber; przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Olszówka – Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych, Biuro Relacji Społecznych; Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, a także Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, w tym Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka – gospodarz spotkania.

Pierwszy punkt obrad dotyczył nowej edycji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie omówił nowe procedury uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji przez osoby fizyczne, zasady składania wniosków, aktualne kwoty dofinansowania, progi finansowe uprawniające do otrzymania wsparcia, zakres prac możliwych do wykonania. Z danych przedstawionych przez Prezesa Bogusława Kidę wynika, że do tej pory mieszkańcy Podkarpacia złożyli 28 521 wniosków o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”. WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał 25 500 umów o przyznanie dotacji na łączną kwotę 538 000 00,00 zł. Na podsumowanie tematu była możliwość zadawania pytań przez przedstawicieli gmin z terenu naszego powiatu.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W swoim wystąpieniu przedstawiciel BGK poinformował o zmianie terminu składania wniosków, omówił rozwiązania oferowane przez BGK dla Jednostek Samorządów Terytorialnych oraz cel i zasady Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, a także przedstawił „krok po kroku” proces składania wniosków i otrzymania promesy. Program ten przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie odnieśli się do przedstawionych informacji dotyczących naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków i wyrazili swoją chęć udziału. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciel Banku odpowiedział na zadane pytania.

Dyskutowano również nad innymi ważnymi sprawami dotyczącymi rozwoju Powiatu Niżańskiego i należących do niego gmin.