Każdego roku władze samorządowe Powiatu Niżańskiego powierzają nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwom Rudnik, Kolbuszowa i Janów Lubelski. W związku z tym, w dniu 20 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, zostały podpisane porozumienia z ww. Nadleśnictwami, wg których Starosta Niżański Robert Bednarz powierzył Nadleśniczym tych Nadleśnictw prowadzenie w roku 2023 zadań i kompetencji Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W spotkaniu, które było również okazją do omówienia spraw bieżących, uczestniczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Krzysztof Zalewski oraz Główny specjalista w Wydziale OLR Tomasz Czekierda.

Łączna powierzchnia lasów przekazana pod nadzór Nadleśnictwom wynosi 4 179 ha i dotyczy wszystkich lasów znajdujących się na terenie gmin: Krzeszów, Jeżowe i Rudnik nad Sanem oraz części lasów znajdujących się na terenie gmin: Jarocin, Nisko i Ulanów.

W ramach zawartych porozumień przekazane zostały Nadleśnictwom między innymi takie zadania, jak cechowanie pozyskanego drewna oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna, bieżąca ocena stanu lasów oraz kontrola wykonywania przez właścicieli zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych oraz określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.

Porozumienia są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.