Grafika

Dnia 2 marca 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestera Daśko. Po otwarciu obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2022; z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego za 2022 r.; z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2022 roku; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 rok; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2022 roku, a także informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2022 roku.

Realizując porządek obrad, Rada podjęła uchwałę w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Następnie Rada zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański; wyraziła zgodę na realizację projektu Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (I), Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, a także rozpatrzyła skargę.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, m.in.: przekazując dotację celową w kwocie 225 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Nisku na zadanie inwestycyjne: „Wsparcie SPZZOZ w Nisku poprzez wyposażenie nowego oddziału rehabilitacji”.

Następnie Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje.