zdjęcie

Dnia 16 marca 2023 r., w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyła się nadzwyczajna LV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Niżański porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań w imieniu Wojewody Podkarpackiego, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, a także określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023.

Następnie Rada zmieniła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczenia oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powierzyła Gminie Harasiuki prowadzenie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”.

Realizując porządek obrad, Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, wprowadzając do budżetu kilka nowych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.: „Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku” – kwota 110 tys. zł; „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia Oddziału Rehabilitacji” – dotacja celowa dla SPZZOZ w Nisku w kwocie 100 tys. zł, oraz dotacja w kwocie 383.819,40 zł dla Gminy Krzeszów na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów-Łazów”.

Ponadto Rada dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.