zdjęcie

Dnia 26 kwietnia 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestera Daśko. Po otwarciu obrad Radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2022 r.: Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o „Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 roku”; Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie porządku publicznego w Powiecie Niżańskim w 2022 roku; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Niżańskiego za 2022 rok; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Niżańskiego za rok 2022; z działalności zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku w 2022 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2022 rok; o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2022 r. oraz o zadaniach na rok 2023; z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2022 roku oraz zamierzenia na 2023 rok; z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2022 r. oraz ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie 2022/2023, a także zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2023; z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2022.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada ustaliła się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, będącym własnością Powiatu Niżańskiego, usytuowanym przy ul. 11 Listopada 5 w Ulanowie.

Następnie Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023 oraz wyraziła wolę przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju" na lata 2024-2030 wraz z Gminami sąsiadującymi, powiązanymi ze sobą funkcjonalnie, która zostanie opracowana i wdrożona w oparciu o porozumienie pomiędzy: Gminą i Miastem Ulanów, Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, Gminą Harasiuki, Gminą Jeżowe, Gminą Krzeszów oraz Powiatem Niżańskim.

Realizując porządek obrad Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 80.000,00 zł Gminie Harasiuki na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy”.

Następnie Rada zapoznała się z informacją o przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym w Nisku.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.