zdjęcie

W czwartek, 11 maja 2023 roku, w Rudniku nad Sanem, odbył się odbiór zadania - budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, stanowiącej jeden z elementów zadania pn. „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, którego wykonawcą była firma Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk z Jeżowego.

Wartość przyznanego grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na całość zadania wynosi 250 000 zł.

W odbiorze zadania uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Właściciel firmy wykonawczej Kazimierz Szewczyk, Inspektorzy Nadzoru: Stanisław Siek i Dawid Wór, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Gł. Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Beata Zaręba oraz Koordynator ds. Dostępności, Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Nisku - Marta Ciosmak.

Inwestycja wykonana została w okresie od 4 stycznia 2023 r. do 4 maja 2023 r.

Koszt realizacji inwestycji wynosił 290 750,17 zł, w tym dofinansowanie z PFRON w wysokości 195 000 zł (z tego na dofinansowanie ze środków europejskich przypada 84,28% powierzonego grantu, a ze środków dotacji celowej 15,72 % kwoty powierzonego grantu) a koszty własne Powiatu Niżańskiego stanowią 95 750,17 zł.

- Dzięki zrealizowanej budowie nowej windy wraz z pochylniami poprawi się dostępność w obszarze architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie w budynku Zespołu Szkół im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.