zdjęcie

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

8 maja br. Starosta Niżański - Robert Bednarz, Wicestarosta - Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Niżańskiego - Marii Bednarz podpisali z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – Piotra Pilcha oraz Członka Zarządu - Stanisława Kruczka, umowę na realizację operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.  

W ramach umowy nr OW-VI.052.46.26.2022 Powiat Niżański zrealizuje operację, która polegała będzie na przeprowadzeniu VI Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów oraz Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów. Do realizacji operacji wyłonione zostaną podmioty z Województwa Podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne). 

Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów, w tym tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów zajmujących się tym oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tradycji. Szczególnie wśród ludzi młodych trzeba promować dziedzictwo kulturowe i kulinarne obszarów wiejskich, trzeba eksponować wartości kultury polskiej, zachęcać do kultywowania tradycji wytwarzania tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego.

Realizacja zaplanowanej operacji ma zaktywizować mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu upowszechniającym i promującym kultywowanie tradycji, promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez promocję produktów kulinarnych i zapoznanie się z kulturowymi tradycjami oraz najciekawszymi dziedzinami plastyki ludowej. Zakładamy, że poprzez przeprowadzenie VI Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów oraz Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów, osiągnięty zostanie cel, jakim jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów, w tym tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji w takiej formie ułatwi zapoznanie się z nimi przez uczestników realizowanej operacji.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Jeżowem oraz Stowarzyszenie „Kobiety z Pasją” w Jeżowem.

Wartość operacji wynosi łącznie 29 694 zł, w tym koszty kwalifikowalne 25 000 zł, wkład własny 4 694 zł (wkład zasobów osobowych i pieniężny).

- Operacja skierowana będzie zarówno do osób, które zainteresowane są upowszechnianiem wiedzy i promowaniem produktów – tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego, jak i do osób, które uczestnicząc w operacji będą mogły zapoznać się i zdegustować przygotowane tradycyjne produkty kulinarne oraz zapoznać się z tradycjami kulturowymi oraz najciekawszymi dziedzinami plastyki ludowej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.        

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.

 

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html