Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku poszukuje kandydatów do pracy w charakterze lekarza orzecznika

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku poszukuje kandydatów do pracy w charakterze lekarza orzecznika.

Zakres działania i zasady orzekania określają przepisy:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Lekarz orzecznik winien posiadać specjalizację z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Szczególnie mile widziany jest lekarz pediatra.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Procedura powoływania orzeczników do składu Zespołu:

  • powołanie następuje prze Starostę Niżańskiego na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku,
  • każdy z lekarzy orzeczników obowiązany jest do odbycia jednodniowego szkolenia w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie,

Zespół orzeka w składzie: lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz inny specjalista: psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

Praca wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia w ramach prowadzonej przez lekarza działalności.

Liczba posiedzeń w miesiącu uzależniona jest od dyspozycyjności lekarza (do uzgodnienia).

Skład orzekający wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, od których przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie

Dodatkowe informacje możne uzyskać pod nr. tel. (15) 84 16368 wew. 330 lub 332