Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

W dniu 29 maja 2023 roku rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat niżański i będzie funkcjonować w terminach od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. oraz od 12 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku lek. med. Krystian Chwiej, Z-ca Burmistrza GiM Nisko Zbigniew Kotuła, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku (w skład której wchodzi 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku mieści się przy ulicy Sandomierskiej 1. Zadaniem PKL jest stwierdzenie, czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określi zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 506 osób.

Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2023 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.,

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,

3) osoby, które w latach 2021 – 2022:

  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,

4) kobiety urodzone w latach 1999 -2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5) osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej, (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).