Dnia 7 września 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Po rozpoczęciu obrad Rada zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2023 roku oraz sprawozdaniami: z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa za rok 2022, a także z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2022.

Następnie Rada podjęła uchwałę intencyjną, w sprawie podjęcia działań na rzecz kompleksowej termomodernizacji budynków SPZZOZ w Nisku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada zmieniła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponadto przyznała dotacje z budżetu Powiatu Niżańskiego, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla podmiotów: Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem; Gminie Krzeszów; Gminie Harasiuki; KARNATECH Andrzej Karnat; Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem; Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Bp-a w Racławicach oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wojciecha B.M. w Bielinach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Łączna kwota dotacji wynosi 1.055.194,85 zł.

Realizując porządek obrad, Rada uchwaliła wykaz przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego, a także wyraziła wolę zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim, którego partnerami współtworzącymi będą gminy Powiatu Niżańskiego.

Następnie Rada wyraziła zgodę zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2023 w celu realizacji zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054R ul. Dworcowa i Nr 1056R ul. Rzeszowska w Nisku”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1075R DW 863 – Koziarnia – Tarnogóra”, a także na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zaciągnięcie zobowiązań jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym roku lub kontynuacji projektów w roku następnym 2024.

Ponadto Rada określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej; dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034., a także zapoznała się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Roberta Bednarza o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.