W październiku br. na terenie firmy VOSTER w Zarzeczu, odbyły się drugie ćwiczenia zgrywające powiatowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w których w podsumowaniu uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz oraz jako obserwator ćwiczeń Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC Michał Piędel.

W ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki:

 • JRG PSP Nisko,
 • OSP Gózd,
 • OSP Harasiuki,
 • OSP Domostawa,
 • OSP Jarocin,
 • OSP Nowosielec,
 • OSP Zarzecze,
 • OSP Kurzyna Średnia,
 • OSP Wólka Tanewska,
 • OSP Ulanów,
 • Policja,
 • PCK – Polski Czerwony Krzyż.

W ramach ćwiczeń utrwalone zostały zagadnienia związane z taktyką gaszenia pożarów w zakładzie pracy, ratownictwem technicznym oraz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie działań przećwiczono dwa epizody. Pierwszym był wypadek samochodu osobowego z wózkiem widłowym, drugi zaś dotyczył pożaru w zakładzie pracy wraz z ewakuacją pracowników. Ćwiczenia wymagały od biorących w nich udział odpowiedniej organizacji działań na miejscach pozorowanych zdarzeń oraz wzajemnego współdziałania, a także koordynacji wykonywanych czynności.

Podsumowanie ćwiczeń zorganizowano w Domu Kultury w Zarzeczu, gdzie omówiono realizację epizodów przez ćwiczące jednostki oraz dokonano oceny wykonania założonych zadań.

Zdjęcia: dh Konrad Dziechciarz