W pierwszej połowie listopada br., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W Konwencie udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski – gospodarz spotkania.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim. Starosta Niżański przedstawił informację dotyczącą złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia.

W dalszej części Konwentu dyskutowano na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030”. Omówiono m.in. działania dotyczące zmiany uchwał, omówiono zakres planowanych prac dotyczących strategii.

Dyskutowano również na temat programu wsparcia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych pn. „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość”. Jego start planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Podczas Konwentu Starosta Niżański przedstawił informację dotyczącą planowanych warsztatów „Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Niżańskim z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora, sektora ES i aktywnych mieszkańców powiatu niżańskiego. Cykl sześciu Konferencji warsztatowych odbędzie się w terminie od 17 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Przedmiotem obrad była również dyskusja na temat wsparcia Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w zakresie zakupu karetki transportowej oraz innego ważnego wyposażenia i aparatury medycznej. Przedstawiciele samorządów mają dokonać analizy możliwości wsparcia szpitala.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy dotyczące rozwoju powiatu i gmin. Dyskutowano m.in. na temat Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do którego będzie można przystąpić po raz kolejny.