Dnia 16 listopada 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXIV Sesja Rady Powiatu zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Po rozpoczęciu obrad Rada zapoznała się z informacjami dotyczącymi: stanu środowiska na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 r. oraz za I półrocze 2023; o działalności SPZZOZ w Nisku oraz informacją o realizacji umów kontraktowych z NFZ przez SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2023 roku, a także informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2022/2023.

Następnie Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego uczniów” finansowanego w ramach Programu Erasmus+ Typ akcji - KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, konkurs 2023, Runda I, dziedzina wniosku: Kształcenie i szkolenie zawodowe. Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

Realizując porządek obrad Rada ustaliła rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2024 rok; zmieniła uchwały: w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu, a także pokryła część straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2022.

Następnie Rada zmieniła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart", a także

wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy (od cmentarza do Huty Nowej)".

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034; zapoznała się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Roberta Bednarza o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.