Dnia 21 grudnia 2023 r. odbyła się LXV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2024 r. Rada Powiatu Niżańskiego, jednogłośnie 19 głosami „za”, uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023, a także wskazała do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Radną Agnieszkę Niwińską, jako przedstawiciela podmiotu tworzącego.

Realizując porządek obrad Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Niżański porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań w imieniu Wojewody Podkarpackiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r., a także zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański.

Następnie Rada zapoznała się z informacją o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

W obradach Sesji uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych działających przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dyskutowano na temat bieżących spraw Szpitala.

Kończąc obrady Sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
Sylwester Daśko i Starosta Niżański Robert Bednarz złożyli radnym i gościom biorącym udział w Sesji najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.