Dnia 28 grudnia 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Następnie Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2023: w związku powierzeniem Gminie Harasiuki prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047 R Huta Krzeszowska – Ciosmy”; na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy”; na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska na odcinku Jarocin – Majdan Golczański”; na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki”; na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa w m. Zarzecze”; na realizację zadania pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”.

Realizując porządek obrad Rada ustaliła kwoty wydatków budżetowych, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego; dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.

Ponadto Rada zatwierdziła plany pracy na 2024 r. Rady i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy stałych Komisji.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje.