Na przedostatniej LXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, w dniu 21 grudnia 2023 r., Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła przygotowany przez Zarząd budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

To kolejny rok, w którym przeznaczamy rekordową kwotę środków na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. Planowane na 2024 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 175.200.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 209.060.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 118.104.502,30 zł – tj. 56,49 % udziału w wydatkach ogółem. Założono deficyt budżetu w wysokości 33.860.000 zł, który zostanie pokryty przychodami.

- Patrząc na założenia początkowe zawarte w przygotowanym projekcie budżetu można stwierdzić, że jest to kolejny, niesamowicie wysoki budżet dla Powiatu Niżańskiego – jest to budżet historyczny. Planowanie dochodów i wydatków oraz opracowanie budżetu poprzedził szereg spotkań z dyrektorami jednostek organizacyjnych, wójtami i burmistrzami, radnymi i mieszkańcami Powiatu oraz analiza złożonych do budżetu wniosków. Zaplanowaliśmy budżet wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz mając na uwadze rozwój Powiatu. Budżet, który daje możliwości realizacji zadań ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Jako Zarząd wychodzimy z założenia, że zadania powiatowe, w tym głównie inwestycyjne, trzeba realizować w dużej mierze ze środków zewnętrznych, a własne środki przeznaczyć na ewentualny wkład własny. Powiat nie będzie mieć zadłużenia na koniec 2023 roku, co daje szanse na realizację zaplanowanych zadań, ale również na podejmowanie realizacji kolejnych projektów. Przygotowując ten budżet mieliśmy na uwadze, że nie możemy poprzestać tylko na tym, co znalazło się w tym budżecie, ale wiemy, że w miarę możliwości, wraz z faktem pozyskania dodatkowych środków, będą wprowadzane kolejne zadania inwestycyjne. Budżet zakłada realizację bardzo dużej ilości zadań inwestycyjnych, których wartość stanowi 56,49 % planowanych wydatków ogółem, w tym w zakresie inwestycji drogowych, w infrastrukturę oświatową, administrację publiczną i służbę zdrowia. Uwzględnia również projekty tzw. miękkie, w tym w obszarze edukacji, kultury i bezpieczeństwa. Wzmacniamy też administrację, a dokładnie obiekty Starostwa Powiatowego w Nisku. Budżet Powiatu na 2024 r. mocno ukierunkowany jest na pomoc naszemu Szpitalowi Powiatowemu, na wsparcie którego przeznaczyliśmy rekordową kwotę blisko 12 mln zł, co nie jest wartość ostateczną, która z pewnością przekroczy zaplanowaną w projekcie budżetu kwotę. Ważne dla nas są też obszary pomocy społecznej, rynku pracy i kultury. Wspieramy organizacje pozarządowe. W naszym budżecie będą też środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Opracowany projekt budżetu zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin oraz, jak zawsze, daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2024 roku przeznaczono środki w wysokości 118.104.502,30 zł, w tym zakresie transportu i łączności zostanie przeznaczona rekordowa kwota 79.720.138,17 zł. W budżecie znalazła się również realizacja zadań związanych ze wzmocnieniem potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynków Starostwa Powiatowego w Nisku.

W ramach inwestycji w oświacie, zaplanowano zadania w kwocie 15.117.069,40 zł.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano do realizacji zadania na łączną kwotę 11.796.020,53 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano również dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański nadal będą realizowały liczne projekty edukacyjne, które przyczynią się do zwiększenia ich potencjału i atrakcyjności kształcenia.

Tak ambitny projekt budżetu na 2024 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła jednogłośnie – 19 głosami „za” oraz, również jednogłośnie – 19 głosami „za”, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

Szczegółowy wykaz zadań zaplanowanych do realizacji w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2024 rok zawiera załącznik do niniejszego artykułu.