Dnia 16 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia w 2024 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Domu Dziecka – s. Irminę Butowską. W podpisaniu umowy uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2024 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Placówka ta zapewnia dzieciom opiekę całodobową, zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne. Docelowo może przyjąć 14 dzieci.

W placówce mogą być umieszczane dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Niżańskiego. Opieką w instytucjonalnej pieczy zastępczej objęte są dzieci pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na realizację tego zadania w roku 2024 Powiat Niżański przeznaczył środki z budżetu Powiatu w wysokości 1 147 917 zł.

Zapewnienie opieki w pieczy instytucjonalnej dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, to kolejne, bardzo ważne zadanie realizowane przez Powiat Niżański. Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem stwarza potrzebującym taką możliwość i warunki do wszechstronnego rozwoju. Należy zwrócić uwagę na to, że istotnym aspektem pracy placówki jest również podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.