Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, od 2018 roku udziela pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Również w tym roku będą wspierane inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, które będą realizowały działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków na zasadach refundacji.

W 2023 r. taką formę wsparcia uzyskały dwie organizacje pozarządowe, na łączną kwotę 135 652,34 zł.

Widząc potrzebę tej formy wsparcia, w tegorocznym budżecie Powiatu Niżańskiego, zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych.

Pożyczka taka może być udzielona na okres realizacji projektu, określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie może przekroczyć roku budżetowego. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

- To już kolejny rok, w którym Powiat Niżański zabezpieczył w budżecie środki na pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, pozwalające na realizację projektów refundowanych w ramach dofinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Dzięki tej formie wsparcia organizacje pozarządowe, mające siedzibę i działające na terenie powiatu niżańskiego, mają możliwość realizacji projektów dla dobra społeczności naszego Powiatu. Gorąco zachęcam nasze organizacje do korzystania z tej możliwości – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://bip.powiatnizanski.pl/a,2551,uchwala-nr-407-2021-zarzadu-powiatu-nizanskiego-z-dnia-15-lutego-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-udzielania-pozyczek-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-na-terenie-powiatu-nizanskiego