W dniach od 1 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

4) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

2) dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),

3) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wyksztalcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza - zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.,

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby, które w latach 2022 – 2023:

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

4) kobiety urodzone w latach 1997 -2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5) osoby (ochotnicy), które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.