W dniu 1 lutego 2024 roku rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat niżański i będzie funkcjonować w terminach od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 28 lutego 2024 r.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski, Zastępca Dowódcy 18 Pułku Saperów ppłk Adam Bieniek, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku lek. med. Zdzisława Zdonek, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku (tj. 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

- Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską, która przyznaje im odpowiednią kategorię. W przypadku przyznania zdolności do służby wojskowej, orzeczona osoba może starać się o powołanie do służby wojskowej. Warto zaznaczyć, że kwalifikacja wojskowa, szczególnie dla młodych ludzi, stanowi otwarcie na ścieżkę rozwoju w służbach mundurowych, które mogą wybrać, jako swój przyszły zawód. Myślę, że tak jak co roku, kwalifikacja przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń. Komisja Lekarska w Powiecie Niżańskim jest gotowa do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej. Realizację zadań, które należą do Starosty, w tej chwili oceniam bardzo dobrze, bowiem zarówno lokal, jak i obsada, są przygotowane do przeprowadzenia kwalifikacji. Wszyscy członkowie Komisji oraz osoby, które prowadzą rejestrację osób do kwalifikacji wojskowej są przygotowani do pracy i za chwilę zajmą swoje pomieszczenia, by móc przystąpić do realizacji powierzonych im zadań  mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku mieści się przy ulicy Sandomierskiej 1. Zadaniem PKL jest stwierdzenie, czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 550 osób w tym 32 kobiety.

Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.,

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby, które w latach 2022 – 2023:

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,

4) kobiety urodzone w latach 1997 -2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,

6) osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.