Dnia 8 lutego 2024 r. w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2023; informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2023 roku oraz sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2023 roku.

Następnie Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (II)”, Działanie 7.1 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób młodych jak również na zaproponowanie im szerszego spektrum działań, z których będą mogli skorzystać.

Realizując porządek obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Ulanowie i nadania jej Statutu. Utworzenie Centrum jest odpowiedzią na określone cele, na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu niżańskiego i ich rodzin.

Następnie Rada w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Niżańskiego, tj. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie, zmieniła uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Niżańskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2024 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, a także dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje.