zdjęcie

W czwartek 21 marca 2024 roku uroczyście podpisano umowę oraz przekazano plac budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble”.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji – Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa, Prezes Zarządu Dariusz Kosiorowski, w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego, Skarbnik Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Grażyny Reichert, Dyrektora Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem ks. Tomasza Szostka, Inspektora Nadzoru Marcina Pawłowskiego, kierownika budowy Jerzego Cieślickiego, Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwigi Malugi, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniewa Lacha oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 14 370 346,21 zł, w tym 80% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy i potrwa: etap I – 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 20 sierpnia 2024 r., etap II – 8 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 20 listopada 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1078R o długości 2,31 km wraz z budową ścieżki rowerowej o długości 6,55 km.

Inwestycja polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji istniejącej jezdni z normalizacją jej szerokości do 6,0 m poprzez ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego i podbudowy, wykonaniu kanalizacji deszczowej, ścieku, przebudowie chodników, budowie kanału technologicznego, odtworzeniu i utwardzeniu poboczy, wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego, wykonaniu oświetlonego przejścia dla pieszych, remoncie mostu, zamontowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz budowie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów.

- Inwestycja, której budowa właśnie rusza, jest bardzo istotna z perspektywy oczekiwań i potrzeb mieszkańców Powiatu, mieszkańców miasta Rudnik nad Sanem, mieszkańców gminy Jeżowe. Jej realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawi komfort przemieszczania się oraz da możliwość rozwoju turystyki i rekreacji, dzięki ścieżce rowerowej, która będzie wybudowana przez las Rudnik – Pikuły. Jest to bardzo duża inwestycja i cieszymy się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości zadania. Dzięki tej inwestycji uda się całkowicie rozwiązać problemy związane z odprowadzeniem wód, w szczególności w tej części ul. Rzeszowskiej gdzie taką sytuację obserwujemy. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w realizację tego zadania. Dziękuję Panu Burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu za przychylność w kontekście proponowanych rozwiązań, za sugestie, uwagi i podpowiedzi, bo przecież, jako włodarz tej Gminy jest Pan najlepiej zorientowany, jakie rozwiązania będą najtrafniejsze. Panie Burmistrzu za wszelkie dobro, za to wszystko, co było Pana udziałem przy projektowaniu i przy pozyskiwaniu środków bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję nieobecnemu dzisiaj, ale zawsze nam przychylnemu i bardzo pomocnemu Panu Posłowi Rafałowi Weberowi, który uczestniczył w tym zadaniu, wspierał nas i podpowiadał, bo to również dzięki jego aktywności to zadanie będzie mogło być zrealizowane. Chcę też wspomnieć osobę Pana Wicestarosty, którego indywidualna aktywność i zaangażowanie również było tym, które przełożyło się na realizację tej inwestycji. Mam nadzieje, że ścieżką rowerową pojedziemy już pod koniec sierpnia, natomiast cała inwestycja zakończona zostanie w okolicach listopada. Mam nadzieję, że będzie wykonana w sposób należyty, który będzie dawał nam komfort przemieszczania się i bezpieczeństwo - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.