Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Dobiega końca kolejna kadencja Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego. Były to następujące po sobie lata dynamiczne i rozwojowe, które dobrze zapisały się w historii Powiatu Niżańskiego, patrząc pod kątem ogólnych nakładów na inwestycje, we wszystkich obszarach zadań Powiatu, które staraliśmy się prowadzić, mając przede wszystkim na uwadze dobro i komfort życia naszych Mieszkańców.

W cyklu kolejnych artykułów, przedstawimy podsumowanie zrealizowanych, podczas trwania tej wyjątkowo długiej kadencji, zadań i efekty pracy Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego w latach 2018-2024. Przyczyniły się one do intensywnego rozwoju Powiatu i służą dla dobra jego Mieszkańców.

Przez całą kadencję, na bieżąco byli Państwo informowani o ważnych wydarzeniach, poprzez stronę internetową Powiatu Niżańskiego, media społecznościowe, prasę lokalną, telewizję oraz podczas bezpośrednich spotkań.

Przedstawiać będziemy Państwu podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego, które pokazuje, że w ciągu ostatnich pięciu i pół roku Samorząd Powiatu Niżańskiego, pomimo trudności obiektywnych, takich jak pandemia COVID-19 i konflikt na Ukrainie, odnotował znaczące sukcesy.

Duże zaangażowanie Starosty i Zarządu Powiatu w pozyskiwanie i wykorzystanie środków europejskich oraz funduszy rządowych, pozwoliło na dynamiczny rozwój Powiatu, w tym na realizację wielu zadań inwestycyjnych i projektów, która przyczyniła się do poprawy jakości życia Mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności Powiatu i regionu. Wymienić tu należy m.in. zadania, związane z przebudową dróg powiatowych, inwestycjami w infrastrukturze oświatowej, dostosowaniem naszych jednostek do potrzeb osób niepełnosprawnych czy nieustanne wspieranie wszelkich podejmowanych działań przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Przygotowane podsumowanie pokaże zadań pokazuje, jak duży nakład pracy należało włożyć w to, aby zostały one zrealizowane.

Podsumowując VI kadencję i ujmując zadania zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2024, należy podkreślić, że efekty realizacji wielu ważnych projektów i inwestycji są znaczące i będą służyć nie tylko nam, ale również naszym dzieciom i wnukom. Łącznie wydatki na ten cel wyniosą ponad 300 mln zł, w tym wartość inwestycji drogowych to kwota ponad 200 mln zł, Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych są pozyskane z zewnątrz środki finansowe w wysokości blisko 160 mln zł.

Równie istotnym aspektem pracy jest współpraca z samorządami gminnymi na płaszczyźnie porozumień i powierzenia gminom prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu. W VI kadencji Powiat otrzymał wsparcie finansowe od Gmin, głównie na przebudowę dróg, w wysokości ponad 9 mln zł. Sam również udzielił Gminom takiej pomocy w wysokości 5,5 mln zł. Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawniły dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone. Zmianie na lepsze uległy również warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 45 mln zł.

Przez całą VI kadencję nieustannie prowadziliśmy i nadal prowadzimy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, wsparcie dla Szpitala ze środków własnych Powiatu Niżańskiego to kwota ponad 46 mln zł. Kwota ta obejmuje m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, rozbudowę i przebudowę Szpitala.

Realizacja wszelkich zadań spoczywających na samorządzie powiatowym, wykonywanych przez pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wymaga wiedzy merytorycznej, popartej znajomością przepisów, oraz doświadczenia, zaangażowania i odpowiedzialności. Mając to na uwadze, składam serdecznie podziękowania wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną i potrzebną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które zrealizowaliśmy w dobiegającej końca VI kadencji.

Zapraszam do zapoznania się w kolejnych artykułach z podsumowaniem zrealizowanych zadań.

Starosta Niżański

 

Robert Bednarz