Zanim dokonamy przeglądu zrealizowanych zadań i osiągnięć władz samorządowych VI kadencji przedstawiamy trochę danych statystycznych (wg stanu na dzień 11.03.2024 r.)

W całej VI kadencji Rada Powiatu Niżańskiego obradowała na 68 posiedzeniach, podejmując 490 uchwał. Komisje Rady Powiatu Niżańskiego obradowały 292 razy, zaś Zarząd Powiatu odbył łącznie 230 posiedzeń, podejmując 1075 uchwał. Radni skierowali do Starosty Niżańskiego 39 interpelacji i zapytań.

Dnia 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2018 – 2024. Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji zostali: Robert Bednarz, Marian Chrapko, Sylwester Daśko, Magdalena Hasiak, Jan Kowal, Tomasz Kozak, Gabriel Lesiczka, Łukasz Ludian, Adam Mach, Agnieszka Niwińska, Stanisław Pliszka, Tomasz Podpora, Roman Pokora, Jan Połeć, Władysław Pracoń, Małgorzata Sztaba-Cholewa, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni: Stanisław PliszkaMagdalena Hasiak. Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy starosta został ponownie obdarzony poparciem i wybrany na kolejną kadencję.Na wniosek Starosty Niżańskiego, Wicestarostą został radny Adam Mach, natomiast członkami Zarządu radni: Jan Połeć, Karol WołoszynTomasz Podpora.

Po śmierci Jana Połcia (zm. 2 marca 2022 r.), w dniu 28 kwietnia 2022 r. mandat radnego objął Wiesław Kasperek, który, w dniu 24 czerwca 2022 r. zastąpił na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Stanisława Pliszkę, który został wybrany na Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Rozwijamy infrastrukturę

W ciągu mijającej VI kadencji Zarząd Powiatu Niżańskiego podjął szereg działań, dzięki którym poprawiliśmy infrastrukturę drogową, zadbaliśmy o szkoły, ich wyposażenie i otoczenie oraz wsparliśmy niżański Szpital w działaniach inwestycyjnych i doposażeniu w sprzęt i aparaturę medyczną. Możemy dzisiaj powiedzieć, że było to dobre ponad 5 lat dla Powiatu Niżańskiego i dla jego mieszkańców.

O aktywności Zarządu i jego zaangażowaniu w poprawę jakości życia mieszkańców świadczą zrealizowane inwestycje, oraz pozyskane środki w wysokości 243,1 mln zł, pochodzące z różnych źródeł, przeznaczone m.in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizację projektów tzw. miękkich czy programów społecznych. Wielkość pozyskanych środków obrazuje poniższy wykres.

Zarząd Powiatu Niżańskiego VI kadencji zrealizował i realizuje w latach 2018 – 2024 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 307,2 mln zł, w tym przeznaczając na inwestycje drogowe kwotę 210,8 mln zł, na inwestycje w infrastrukturę oświatową 44,1 mln zł i na infrastrukturę związaną ze służbą zdrowia 31,7 mln zł oraz pozostałe inwestycje za 20,6 mln zł. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela i wykres.

Na realizację zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu Niżańskiego VI kadencji pozyskał w latach 2018 – 2024 ponad 205 mln zł, w tym na inwestycje drogowe 158,9 mln zł, co przekłada się na realizację zadań w kwocie 210,8 mln zł.

Wielkość wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2018-2024, z podziałem na źródła finansowania (środki własne i zewnętrzne) obrazuje poniższa tabela i wykres.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie trwania VI kadencji (podobnie jak i V) Powiat Niżański nie korzystał z kredytów komercyjnych, co wpłynęło na to, że od 2021 roku Powiat nie posiada żadnego zadłużenia.

Realizacja wielu inwestycji bez generowania zadłużenia świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Powiatu oraz możliwościach rozwojowych na kolejne lata.

Kształtowanie się poziomu zadłużenia Powiatu Niżańskiego w latach 2018-2023 przedstawia poniższy wykres.