W mijającej VI kadencji Powiat Niżański zrealizował wiele planowanych zamierzeń i projektów dotyczących inwestycji drogowych. To wynik konsekwencji i dążeń Zarządu, dla którego priorytetem była i jest modernizacja dróg powiatowych. Inwestycje, które zrealizował i realizuje Powiat Niżański, są to inwestycje nad przeprowadzeniem których czuwają: w Starostwie Powiatowym Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku.

Dzięki ich zaangażowaniu, budowie, przebudowie i remontowi poddano zarówno nawierzchnie ulic, chodniki, system odwodnienia, przebudowę mostów oraz przejścia dla pieszych. Mieszkańcy Powiatu mogą cieszyć się z prawie 108 km nowych nawierzchni dróg, 23 301 mb chodników i 39 728 mb ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych, 16 przejść dla pieszych. Środki wydane na te inwestycje to kwota ponad 130 mln zł, z czego ponad 97 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz. W efekcie wykonanych prac nie tylko znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na drogach powiatu niżańskiego.

Wielkość środków wydatkowanych na inwestycje drogowe w latach 2018 -2024 przedstawia poniższa tabela i wykres.

Spośród wielu zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontów dróg, wymienić należy największe:

W 2018 r. za kwotę blisko 17,2 mln zł (dofinansowanie 10,8 mln zł), przebudowano i wyremontowano 1 most, 21,5 km dróg powiatowych, z 291 istniejących i 5,464 km chodników, w tym m.in.:

 • 6,804 km drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa,
 • 6,211 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała,
 • 0,931 km drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Dąbrówka,
 • 2,670 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858,

 • 0,420 km drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z zabezpieczeniem osuwiska,
 • most w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica.

W 2019 r. za kwotę blisko 12,8 mln zł (dofinansowanie 7,9 mln zł) przebudowano i wyremontowano 13,3 km dróg powiatowych i 3,8 km chodników, w tym m.in.:

 • 1,284 km drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku,
 • 4,730 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary,
 • 0,999 km drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica,
 • 4,723 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Huta Nowa – Banachy,

 • 1,200 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd.

W 2020 r. za kwotę blisko 12,2 mln zł (dofinansowanie 11,5 mln zł) przebudowano i wyremontowano 1 most, 15,7 km dróg powiatowych z 294 kmistniejących, 4,8 km chodników oraz zmodernizowano 3 przejścia dla pieszych, w tym m.in.:

 • most w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku,
 • 0,873 km drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku,

 • 4,425 km drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty,
 • 2,151 km drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki,
 • 2,373 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa,
 • 3,404 km drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska.

W 2021 r. za kwotę 11,4 mln zł (dofinansowanie 8,9 mln zł) przebudowano blisko 13,6 km dróg, wybudowano 0,958 km chodników, wybudowano 4,959 km ścieżek rowerowych, w tym m.in.:

 • 5,310 km drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w m. Łazory,
 • 0,907 km drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w m. Huta Krzeszows ka,
 • 6,858 km drogi powiatowej Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem, Rudnik – Kończyce,

 • 0,857 km ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1050R Zarzecze – przez wieś.

W 2022 r. za kwotę 14,2 mln zł (dofinansowanie 6,8 mln zł) wybudowano i przebudowano 6,3 km dróg, 1,915 km chodników, 7,258 ścieżek oraz 13 przejść dla pieszych, w tym m.in.:

 • 2,800 drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki,

 • 0,827 km drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w m. Hucisko,
 • 2,200 km drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie,
 • 0,409 km ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Studzieniec – Jastkowice.

W 2023 r. za kwotę blisko 63,1 mln zł (dofinansowanie 51,2 mln zł) przebudowano 37,6 km dróg, wybudowano 6,3 km chodników, 27,5 km ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo – rowerowych, w tym m.in.:

 • 10,630 km drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów,

 • 11,200 km drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Łazów,
 • 3,638 km drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku,
 • 1,848 km drogi powiatowej Nr 2609R DW878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem,
 • 6,029 km drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki.

Realizacja tak wielu zadań była możliwa dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z Gminami, na terenie których realizowane były przedsięwzięcia drogowe. W VI kadencji Powiat otrzymał wsparcie finansowe od Gmin, głównie na przebudowę dróg, w wysokości ponad 9 mln zł. Powiat Niżański nie tylko otrzymał pomoc finansową od Gmin, ale również sam udzielił takiej pomocy Gminom, w wysokości 5,5 mln zł.

Na bieżąco realizacją zadań polegających na utrzymaniu dobrego stanu dróg i wzbogacaniu go o nowe elementy, jak np. budowa chodników czy przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku. ZDP w Nisku na koniec 2023 r. administrował siecią dróg powiatowych o długości 301,264 km (74 ciągów drogowych). Realizując zadania statutowe, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku w latach 2018 – 2024 m.in.: wykonali łącznie 54 dokumentacje projektowe na przebudowę i remont dróg powiatowych, sprawowali nadzór inwestorski łącznie nad 40 zadaniami realizowanymi przez Powiat Niżański i Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, wydali łącznie 1024 decyzje administracyjne na dysponowanie gruntem, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzenia obcego oraz zrealizowali remonty cząstkowe dróg na kwotę ponad 223 tys. zł.

INWESTUJEMY W OŚWIATĘ

VI kadencja to dobry czas pod względem modernizacji nie tylko infrastruktury drogowej. Zarząd Powiatu, Niżańskiego, oprócz inwestycji drogowych, dostrzegał potrzebę dalszego inwestowania m.in. w rozwój wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym również SOSW w Rudniku nad Sanem i podejmował szereg działań zmierzających do udoskonalenia tej, jakże ważnej i potrzebnej placówki.

Łącznie środki wydatkowane na oświatę w ciągu VI kadencji to kwota 208,6 mln zł (wydatki bieżące, majątkowe i projekty), z czego na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 27,9 mln zł. Na realizację zadań inwestycyjnych, projektów i programów oświatowych pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 24,4 mln zł.

Największe środki na inwestycje, remonty i doposażenie przeznaczyliśmy dla SOSW w Rudniku nad Sanem, w wysokości ponad 15,7 mln zł, w tym na kluczowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem”, której celem było dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wychowanków SOSW oraz zachowanie równowagi i trwałości procesu w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania Powiat Niżański pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,4 mln zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3,5 mln zł, a całkowita wartość zadania to ponad 11,5 mln zł. Zrealizowane zadanie obejmowało nie tylko roboty budowlane, ale również zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zakup wyposażenia do 25 sal lekcyjnych. Wykonane prace budowlane oraz remontowe, termomodernizacje, budowa szybów windowych do transportu osób niepełnosprawnych pozwalają codziennie obserwować, co udało się zrobić
i w jaki sposób korzystają z tego uczniowie wszystkich naszych szkół i nauczyciele.

Do najważniejszych inwestycji w oświacie w VI kadencji, wynoszących łącznie 27,9 mln zł, zaliczyć należy.:

Zrealizowane w 2018 r. za kwotę 4,5 mln zł, w tym m.in.:

 • przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 – torowej do biegów na 60 m przy RCEZ w Nisku,
 • budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: RCEZ w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem,

 • budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku LO w Nisku,
 • przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem,
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół RCEZ w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem.

Zrealizowane w 2019 r. za kwotę 1,9 mln zł, w tym m.in.:

 • remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy LO w Nisku – etap I,
 • budowa windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem.

Zrealizowane w 2020 r. za kwotę blisko 3,2 mln zł, w tym m.in.:

 • remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym – etap II,

 • rozbudowa i remont hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej przy RCEZ w Nisku,
 • winda osobowa wewnętrzna 4-ro przystankowa z szybem samonośnym, panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku RCEZ w Nisku.

Zrealizowane w 2021 r. za kwotę 1,3 mln zł, w tym m.in.:

 • przebudowa sanitariatu i łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny RCEZ w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4.

Zrealizowane w 2022 r. za kwotę blisko 2,6 mln zł, w tym m.in.:

 • utworzenie strzelnicy wirtualnej – Strzelnica wirtualna w Powiecie Niżańskim,

 • przebudowa sanitariatu w budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem – etap I.

Zrealizowane w 2023 r. za kwotę blisko 14,5 mln zł, w tym m.in.:

 • budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem – etap II,
 • zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem,

 • budowa windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” zadanie „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”.

Zadania inwestycyjne realizowane w wymiarze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym w placówkach oświatowych zapewniły bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, a także wspomogły aktywność społeczną i ruchową wszystkich osób uczęszczających do placówek oświatowych oraz mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego.

Oprócz zrealizowanych zadań czy zamierzeń inwestycyjnych, wszystkie szkoły i placówki powiatu, przeprowadzają każdego roku remonty i zabiegi odświeżające, celem polepszenia warunków nauczania, oraz podniesienie atrakcyjności otoczenia szkoły i bazy lokalowej szkół.

PONADTO ZREALIZOWALIŚMY INWESTYCJE

W roku 2018 – zrealizowano zadania o wartości 92 tys. zł, w tym m.in.:

 • Ławka Niepodległości dla samorządów.

W roku 2019 – zrealizowano zadania o wartości 249 tys. zł, w tym m.in.:

 • Adaptacja internatu na mieszkania treningowe w Ulanowie – opracowanie dokumentacji.

W roku 2020 – zrealizowano zadania o wartości 2,7 mln zł, w tym m.in.:

 • Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 1,8 mln zł.

W roku 2021 – zrealizowano zadania o wartość 797 tys. zl, w tym m.in.:

 • Przebudowa auli wraz zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego,

 • Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym, panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

W roku 2022– zrealizowano zadania o wartości 397 tys. zł, w tym m.in.:

 • Przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Przebudowa klimatyzacji wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul.3Maja 32C,
 • Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego.

W roku 2023 – zrealizowano zadania o wartości blisko 3,9 mln zł, w tym m.in.:

 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego,

 • Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych,
 • Niżański Szlak Kajakowy,
 • Doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej.

Łącznie w VI kadencji zrealizowaliśmy zadania dotyczące pozostałej infrastruktury, na łączną kwotę blisko 8,1 mln zł.