Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Początek nowego roku kalendarzowego to zwykle czas planowania nowych działań, zadań do realizacji w rozpoczynającym się nowym roku budżetowym, ale to również czas podsumowań tego, co udało się zrealizować w minionym roku.

Rok 2021 był dla nas wszystkich rokiem, podobnie jak rok 2020, ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną, szczególnym i trudnym. Pomimo tego, szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały w miarę normalnie a uczniowie i wychowankowie odbywali edukację tylko w wyjątkowych sytuacjach za pomocą nauczania zdalnego lub hybrydowego. W pozostałych dziedzinach życia wykorzystano wiele sprawdzonych już w 2020 roku rozwiązań, czy to w funkcjonowaniu służby zdrowia, czy w innych dziedzinach gospodarki.

Dzisiaj rok 2021 przeszedł do historii, warto więc podsumować to, co wydarzyło się w tym czasie w Powiecie Niżańskim.

Pomimo istniejącej sytuacji epidemicznej, kończący się rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który dobrze zapisał się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma inwestycjami, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. W wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiliśmy infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego – realizując inwestycje drogowe na kwotę ponad 12 mln zł. Poprawie uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 1,4 mln zł.

Mijający rok to czas wielu inicjatyw, w którym nie tylko kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej zadania, ale rozpoczynaliśmy nowe inwestycje i projekty, ważne dla Powiatu i Mieszkańców. Cieszy nas to, co udało nam się zrealizować. Kontynuując realizację rozpoczętych w 2021 roku i mając na uwadze zgłaszane wnioski przez radnych, samorządowców i mieszkańców, w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2022 rok zaplanowaliśmy wydatki majątkowe na rekordowym poziomie ponad 65 mln zł, a listę zadań do realizacji nadal będziemy uzupełniać, w miarę pojawiających się możliwości ich finansowania.

W roku 2021, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wsparliśmy go kwotą ponad 6,6 mln zł. Kwota ta obejmowała m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, rozbudowę i przebudowę Szpitala oraz pokrycie straty z 2020 rok w kwocie 3,9 mln zł.

Żeby te wszystkie zadania zostały zrealizowane, z dużym zaangażowaniem pracował Zarząd i Rada Powiatu Niżańskiego. W ubiegłym roku, odbyło się 43 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 178 uchwał. Starosta Niżański wydał 57 Zarządzeń. Rada Powiatu Niżańskiego na 12 Sesjach podjęła 87 uchwał.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, bardzo dobrze układała się współpraca Powiatu Niżańskiego z samorządami Gmin, o czym świadczy szereg wspólnie podjętych działań inwestycyjnych, za co składam wszystkim samorządom z terenu Powiatu Niżańskiego, na ręce Wójtów i Burmistrzów, szczególne podziękowania.

Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działania podejmowane w 2021 roku przez władze Powiatu Niżańskiego, znacząco wpływają na poprawę jakości życia całej naszej niżańskiej społeczności oraz spełniają przedstawiane przez Mieszkańców oczekiwania.

Rok, który się zakończył, to nie tylko czas podsumowań, to również czas podziękowań i życzeń. Jak zawsze, tak i teraz, dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za codzienną, często trudną, ale jakże ważną i owocną pracę. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych. Bez Waszej pracy, zaangażowania i oddania, nie udałoby się zrealizować zaplanowanych przedsięwzięć.

Dzisiaj mamy nowy 2022 rok. Z pewnością nie będzie to rok łatwy, bo jak wskazują prognozy, będzie to kolejny rok pracy w czasie pandemii.  Mam nadzieję, że mimo tego uda nam się pomyślnie zrealizować zaplanowane zadania, a zaplanowaliśmy zadań na ponad 65 mln zł, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju.

W roku 2021, podobnie jak i w roku 2020, nie wydajemy Biuletynu Samorządowego Powiatu Niżańskiego - wybraliśmy taką samą formę podsumowania naszych działań, bardziej dostępną w obecnej sytuacji epidemicznej, w postaci serii tematycznych artykułów. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wydarzeń minionych 12 miesięcy, zawierające ważne informacje podsumowujące (statystyczne), pokazujące, że pomimo funkcjonujących w gospodarce ograniczeń, realizowaliśmy wyznaczone nam zadania.

W kolejnych artykułach omówimy realizację zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego. Zapraszam Państwa do ich lektury.

Starosta Niżański

Robert Bednarz