Zagadnienia dotyczące rejestracji oraz posiadania pojazdów, wydawania, zmian i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, to główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku (K), którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału – Bogdan Zalewski.

W trakcie minionego roku uruchomiony został program umożliwiający rezerwację terminu wizyty w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów.

W 2021 roku znacznie wzrosło zainteresowanie usługami Wydziału. Liczba załatwionych spraw znacznie przekroczyła liczbę spraw załatwionych w roku 2020, w którym pojawiła się pandemia, jak również w czasach przed pandemią.

Podsumowując rok 2021, przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe dotyczące zadań zrealizowanych przez pracowników Wydziału:

 1) zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: 

 • wydano 1792 Profili Kandydata na Kierowcę, wydano 1039 praw jazdy, w tym 803 praw jazdy osobom, które uzyskały go po raz pierwszy, wydano 16 międzynarodowych praw jazdy oraz 44 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • cofnięto 137 praw jazdy na podstawie wyroku sądowego,
 • zatrzymano 135 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz przekroczenie limitu punktów karnych,
 • zatrzymano 158 praw jazdy za brak badań oraz 72 za nieodbycie kursu reedukacyjnego,
 • skierowano na badania lekarskie i psychologiczne 254 kierowców,
 • wymieniono 38 zagranicznych praw jazdy na polskie,
 • w minionym roku na terenie Powiatu Niżańskiego przybyło 73 kierowców, ubyło zaś 133.

 2) zadania z zakresu dopuszczenia pojazdów do ruchu: 

 • wydano 7327 decyzji o czasowej (w 2020 roku wydano 5981), oraz 7200 o stałej rejestracji pojazdów (w 2020 - 5625),
 • wyrejestrowano 2530 pojazdów z powodu ich demontażu (w 2020 roku 1243),
 • do pojazdów sprowadzonych z zagranicy wydano 2125 kart pojazdów (w 2020 - 1625),
 • wydano 360 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za niedopełnienie w terminie ustawowym, obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu, zarejestrowanego w Polsce,
 • w ramach pomocy w indywidualnych sprawach naszych mieszkańców, tutejszy wydział występował do urzędów holenderskich 4 razy, niemieckich 4, belgijskich 3 oraz bułgarskich 2.

 3) zadania z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów: 

 • na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Niżańskiego dokonano wpisu 10 stacji kontroli pojazdów, w tym 5 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych.
 • przeprowadzono 10 kontroli stacji kontroli pojazdów.

 4) zadania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:  

 • wydano 6 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 7 zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
 • przeprowadzono łącznie 14 kontroli przewoźników drogowych,
 • przeprowadzono 4 postępowania w sprawie posiadania dobrej reputacji przez przewoźników drogowych oraz 1 postępowanie w sprawie posiadania dobrej reputacji przez osobę zarządzająca transportem.

 5) zadania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu: 

 • zatwierdzono 161 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • przeprowadzono 30 kontroli stałych organizacji ruchu oraz poddano analizie i zaopiniowano 7 projektów zmian organizacji ruchu drogowego.
 • usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 103 pojazdy.

 - Składam podziękowania wszystkim Pracownikom Wydziału Komunikacji, za sumienną i pełną zaangażowania pracę, w kolejnym, trudnym ze względu na panujący stan epidemiczny roku, roku wymagającym szczególnego podejścia do każdego interesanta. Pomimo pandemii koronawirusa, daliście radę i udźwignęliście ciężar pracy, wzorowo wywiązując się ze spoczywających na Was obowiązkach. W sytuacji wprowadzanych obostrzeń i reżimu sanitarnego, dochowaliście terminów i zawsze służyliście pomocą wszystkim interesantom załatwiającym sprawy w naszym Wydziale. Należy zaznaczyć, że dzięki zespołowi pracowników tworzących Wydział Komunikacji, nasz Wydział jest jedynym w okolicy, w którym możliwy jest dostęp do urzędnika bez żadnych ograniczeń (poza obowiązkiem używania maseczki). Sprawy są załatwiane od ręki, najczęściej bez potrzeby długiego oczekiwania w kolejce – mówi Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.