Zasadniczym przedmiotem działalności Wydziału Architektury i Budownictwa (AB) jest realizacja zadań w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane dla administracji architektoniczno – budowlanej. Zadania realizuje zespół pracowników pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Piotra Słotwińskiego.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa przygotował informację o budownictwie w 2021 roku na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogółem w minionym 2021 roku wydano 630 pozwoleń na budowę, dotyczących 637 obiektów budowlanych, w tym m.in.:

  • 224 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 12 obiektów użyteczności publicznej,
  • 7 budynków przemysłowych i magazynowych,
  • 50 obiektów infrastruktury transportu.

Prowadzone były postępowania na podstawie tzw. specustawy drogowej, w szczególności wydano 6 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) oraz 1 decyzję o zmianie decyzji ZRID.

Przyjęto 460 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 98 zgłoszeń budowy sieci.

Rozpatrzono 487 wniosków o wydanie 579 szt. dzienników budowy, wydano 96 zaświadczeń.

Prowadzone były analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Powiatu, w szczególności dotyczące:

  • zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Udostępniane były informacje publiczne w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Sporządzane były sprawozdania do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Statystycznego: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Prowadzone były rejestry pozwoleń na budowę na potrzeby Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz własne, jako kontynuacja elektronicznych zbiorczych rejestrów pozwoleń utworzonych na podstawie danych dostępnych w wersji tradycyjnej.

Na wnioski interesantów (elektroniczne, telefoniczne, pisemne, ustne) udzielano wyjaśnień stosowania przepisów Prawa budowlanego i przepisów odrębnych w odniesieniu do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.

Przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne zgodnie z harmonogramem.

Porównanie liczby wydanych pozwoleń na budowę w ostatnich latach w odniesieniu do roku 2021 obrazuje poniższa informacja:

  • w 2017 r. wydanych było 436 pozwoleń na budowę (wzrost ok. 44%), dotyczących 453 obiektów budowlanych (wzrost ok. 41%),
  • w 2018 r. wydanych było 520 pozwoleń na budowę (wzrost 21%), dotyczących 573 obiektów budowlanych (wzrost ok. 11%),
  • w 2019 r. wydanych było 614 pozwoleń na budowę (wzrost ok. 3%), dotyczących 689 obiektów budowlanych (spadek ok. 8%),
  • w 2020 r. wydanych było 676 pozwoleń na budowę (spadek ok. 7%), dotyczących 683 obiektów budowlanych (spadek ok. 7%).

 - Składam słowa uznania i serdeczne podziękowania Pracownikom Wydziału AB, którzy realizując w tym trudnym czasie obostrzeń i ograniczeń sanitarnych przypisane im zadania, podejmują wszelkie możliwe kroki, aby ułatwić, a w miarę posiadanych możliwości, pomóc interesantom w załatwianiu spraw. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu naszych Pracowników z Wydziału Architektury i Budownictwa, wnioski interesantów załatwiane były bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy stroną postępowania był wyłącznie wnioskodawca, nawet w ciągu kilku dni – podkreśla Naczelnik Wydziału Piotr Słotwiński.