Powiat Niżański wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone ustawami w zakresie m.in. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Za ich realizację w Starostwie Powiatowym w Nisku realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa (OLR), kierowany przez Naczelnika Wydziału – Krzysztofa Zalewskiego.

Pracownicy Wydziału wykonywali działania obejmujące realizację zapisów ustaw, takich jak między innymi: Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, Prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział OLR w 2021 roku:

 • opracowano uproszczone plany urządzania lasu dla 41 miejscowości, na łączną powierzchnię 4 517 ha,
 • wydano 597 świadectw legalności pozyskania drewna dla właścicieli gruntów leśnych. na pozyskanie 11 376 m3 drewna,
 • wystawiono 735 zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu,
 • wydano 3 decyzje ustalające zadania w zakresie gospodarki leśnej w lasach, dla których nie ma aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu,
 • wydano 2 decyzje o zmianie lasu na użytek rolny,
 • wypłacono 199,8 tys. zł. ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
 • przeprowadzono kontrole zadań powierzonych Nadleśnictwom w: Janowie Lubelskim, Kolbuszowej i Rudniku zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 • wydano 64 decyzje na usunięcie drzew z gruntów gminnych,
 • naliczono czynsz dla trzech kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie polne od Starosty Niżańskiego i rozdysponowano na poszczególne gminy i nadleśnictwa,
 • zarejestrowano 3 szt. jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w programie teleinformatycznym REJA24,
 • wydano 87 kart wędkarskich,
 • zarejestrowano 4 sztuki zwierząt egzotycznych,
 • przyjęto 9 zgłoszeń eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia,
 • wydano 18 decyzji dotyczących koncesji geologicznych oraz projektów robót geologicznych oraz innych dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
 • wydano 2 informacje dotyczące złóż surowców na terenie Powiatu Niżańskiego,
 • przyjęto 48 informacji o stanie zasobów złoża,
 • przyjęto 2 projekty robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz udzielono 2 informacji o terenach osuwiskowych,
 • opiniowano 3 plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 • wydano 3 decyzje związanych z zezwoleniami na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • prowadzono kontrolę prawidłowości uchwał podjętych przez 3 gminne spółki wodne działające na terenie powiatu,
 • pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili 11 kontroli prawidłowej realizacji zapisów zawartych w decyzjach wydanych przez Starostę Niżańskiego,
 • prowadzono i uaktualniano publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  za pomocą serwisu Ekoportal oraz umieszczano dane w prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • dokonywano sprawozdawczości z realizacji przez Powiat, Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej, a także gospodarowania środkami Powiatu pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • udzielono 12 informacji publicznej z zakresu prowadzonych spraw przez Wydział,
 • uczestniczono w 103 naradach koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału za zaangażowanie, życzliwość i sumienność w realizowaniu zadań, w tak ważnych obszarach, jak ochrona środowiska, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, ochrona przyrody, gospodarka odpadami oraz rybactwo śródlądowe. W minionym roku, podobnie jak w roku 2020, realizacja postawionych przed Wydziałem zadań była tym bardziej trudna, ponieważ Pracownicy wykonywali swoje obowiązki w sytuacji nałożonych ograniczeń i w obostrzeniach sanitarnych – mówi Naczelnik Wydziału OLR Krzysztof Zalewski.