Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami. W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (G), kierowany przez Geodetę Powiatowego ­- Naczelnika Wydziału Andrzeja Nowaka.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2021 roku, przy 18 osobowym składzie stałych pracowników oraz pomocy 3 - 4 osób odbywających staż lub prace interwencyjne, Wydział wykonywał zadania na bieżąco w kolejności wpływających wniosków zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z planem finansowym uchwały budżetowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzi zadania z zakresu obsługi mieszkańców powiatu niżańskiego i osób posiadających grunty na terenie powiatu. Sprawy są rozpatrywane poprzez wydanie stosownych decyzji, udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, złożenie wniosku do sądu. Jak również dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy i osoby. A także udostępnienie lub przyjęcie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie wypisów i wyrysów z prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków.

W 2021 roku między innymi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami:

  1. Prowadzono 25 694 sprawy, w tym 2 710 spraw wymagających wydania decyzji. Pozostałe sprawy były rozpatrzone poprzez: udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, wypisu, wyrysu, mapy, złożenie wniosku do sądu, dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy.
  2. Dochód z tytułu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniósł 871 874,47 zł (odnotowano wzrost o 35,97% w stosunku do roku 2020).
  3. Uzyskano dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarządy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży, odsetek, najmu i dzierżawy – nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 621 202,83 zł.
  4. Przeprowadzono cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszt tego zadania wyniósł 35 670 zł. Na to zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości zadania.
  5. Zakończono projekt realizowany wraz z Województwem Podkarpackim „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –  Wartość projektu w powiecie niżańskim wyniosła 8  039 725,64 zł.
  6. Zlecono wykonanie 20 opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych układem pomiędzy Rządem PRL, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zawartym w dniu 19 lipca 1960 r. Wartość zadania wynosi 24 000 zł. Na to zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości zadania.
  7. Zakupiono sprzęt komputerowy i pomiarowy oraz drukarkę na kwotę 11 441 zł. Na to zadanie uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie wysokości zadania.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami jest największym wydziałem w Starostwie Powiatowym w Nisku. Realizuje zadania o bardzo skomplikowanym charakterze, wymagające dużego zaangażowania. Różnorodność spraw, z którymi zwracają się petenci wymaga szerokiej wiedzy pracowników, biegłego poruszania w zmieniających się przepisach prawa oraz umiejętnej obsługi programów geodezyjnych.  Często badane są sprawy, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, a w dyspozycji wydziału dostępna jest niekompletna dokumentacja lub jej brak. Jednakże dzięki zaangażowaniu pracowników są one w wielu przypadkach pozytywnie załatwiane dla stron.

- Za nami rok 2021, drugi rok pracy w warunkach wyjątkowych, pracy z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, w związku z czym, pozwalam sobie skierować do pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami serdeczne podziękowania. Chciałbym bowiem Wam wszystkim i każdemu z osobna podziękować za zaangażowanie i pracę, które pozwoliły na szybką i sprawną realizację zadań. Pragnę zaznaczyć, że dzięki Państwa poświęceniu, życzliwości i przyjaznej atmosferze w kontaktach międzyludzkich Wydział wywiązał się z nałożonych obowiązków w tej trudnej sytuacji pandemii COVID-19. Za każdy wysiłek i każdą inicjatywę, serdecznie wszystkim moim Kolegom i Koleżankom dziękuję – mówi Andrzej Nowak - Geodeta Powiatowy.