Wydział Edukacji, Spraw, Społecznych i Promocji (ESP) wykonuje wiele zadań publicznych przypisanych do realizacji w ustawie o samorządzie powiatowym, w szczególności z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw społecznych, promocji, strategii i rozwoju powiatu, a także w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów poza infrastrukturalnych. Pracami Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału - Anna Orzoł.

1) w ramach realizacji zadań oświatowych w 2021 roku:

 • opracowano i publikowano filmy promujące kierunki kształcenia, prezentacje multimedialne, materiały rekrutacyjne, spoty reklamowe oraz przygotowano artykuły prasowe zawierające szczegółowe dane dotyczące naboru do szkół – na promocję szkół została wydatkowana kwota 22 746,71 zł,
 • wydano informator „Oferta szkolnictwa ponadpodstawowego w Powiecie Niżańskim na rok szkolny 2021/2022”,
 • zorganizowano w trybie zdalnym spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, na których Starosta Niżański wraz z dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, przedstawił ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego oraz zasady współpracy pomiędzy szkołami,
 • pozyskano dla 85 wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem kwoty 45 355,98 złz przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 20 594 zł,
 • nadzorowano realizację w dwóch szkołach powiatu programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”, w ramach którego pozyskano V transzę dotacji celowej w wysokości 62 700 zł,
 • zakupiono klasopracownie dydaktyczne dla szkół na kwotę 286 410,00 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych Powiatu,
 • dnia 13 października w sali kinowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości 18 nauczycieli otrzymało nagrody Starosty Niżańskiego, na co łącznie wydatkowano kwotę 50 400 zł. Wręczone zostały także stypendia dla 60 uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański – łącznie stypendia wypłacono na kwotę  40 000 zł,
 • prowadzono sprawy związane z nadaniem stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla czterech nauczycieli kontraktowych,
 • wydatkowano środki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w ramach którego na różne formy, biorąc pod uwagę opracowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi plan doskonalenia nauczycieli na 2021 r. przyznano kwoty w łącznej wysokości 57 367 zł,
 • prowadzono sprawy związane ze wsparciem z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański,
 • opracowano szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2020/2021,
 • zrealizowano „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku) na kwotę 17 500 zł (14 000 zł dofinansowanie, 3 500 wkład własny),
 • w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizuje projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. W 2021 roku zakupiono sprzęt i wyposażenie do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (m.in. sterowniki, komputery, monitory i drukarki, monitory interaktywne, zestawy do programowania, meble szkolne, sprzęt do spawania światłowodów, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wiertarki i narzędzia, silniki elektryczne, stoły elektrotechniczne i laboratoryjne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie), Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (sprzęt komputerowy i elektroniczny) oraz Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (szarpaki do pracowni kontroli pojazdów, tester diagnostyczny, stół probierczy do alternatorów, frezarka). Ponadto realizowano takie działania jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zajęcia z bezpieczeństwa w trakcie nauki zdalnej, kurs nauczania zdalnego w wykorzystaniem platformy Teams, studia podyplomowe dla 2 nauczycieli, staże uczniowskie,
 • zakupiono indywidualne pakiety wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 dla 46 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 59 800 zł. Został dofinansowany ze środków Skarbu Państwa-Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • pozyskano środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 66 150 zł na realizację zajęć wspomagających mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • Powiat Niżański aplikował w ramach programu Laboratoria Przyszłości, w ramach którego decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymał środki w wysokości 60 000 zł środki zostały przekazane Szkole Podstawowej nr 4 Specjalnej w Rudniku nad Sanem,
 • w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 Powiat Niżański skutecznie aplikował o środki z Pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w wymienionym okresie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem uzyskał dofinansowanie dla Oddziału Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy W ramach programu młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań, tj.: sportowym, artystycznym, komputerowym, w zajęciach zawodowych, tj.: rękodziele, stolarstwie, introligatorstwie, a także biorą udział w pracach związanych z pielęgnowaniem zieleni, gospodarstwem domowym i pracami porządkowymi; korzystają z pomocy psychologicznej oraz działań wspierających ruchowo (rehabilitacji). W roku szkolnym 2020/2021 kwota jaką pozyskał Powiat na realizację Programu wyniosła 412 500 zł, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 522 500 zł,
 • Powiat Niżański pozyskał 96 000 zł z programu pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – od 1 lipca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem realizowało powierzone przez Powiat Niżański w ramach otwartego konkursu ofert zadanie pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
 • wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” przystąpiono do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych zamieszkujących nasz Powiat. W ramach programu stypendia otrzymało 10 studentów na okres 10 miesięcy w kwocie 700 miesięcznie,
 • spośród wielu zadań realizowanych przez Powiat jest prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, której funkcję pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. W 2021 roku na realizację zadań Biblioteki Powiat przeznaczył kwotę w wysokości 24 000 zł,

2) w ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku:

 • wspierano oraz propagowano inicjatywy związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19,
 • dzięki środkom własnym Powiatu oraz wsparciu z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów zakupiono nowoczesny aparat cyfrowy rtg z funkcją fluoroskopii na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 249 662 zł,
 • realizowano zadanie pt. „Rozbudowa instalacji zasilania w tlen medyczny wraz z rozbudową instalacji przyzywowej w Szpitalu Powiatowym w Nisku” oraz zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w tym m.in. zestawy narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, napędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów oraz lamp operacyjnych, sprężarki, przystawki do opaskowania i wagi dla leżących. Łączny koszt inwestycji wyniósł 532 244 zł
 • brano aktywny udział w inicjatywach zmierzających do podniesienia świadomości obywateli w zakresie zagrożenia koronawirusem, w tym w szczególności akcjach informacyjnych za pomocą plakatów, ulotek, jak i strony internetowej powiatu.
 • Wydział organizował posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku, przygotowując projekty uchwał na posiedzenia oraz materiały dla członków Rady,
 • prowadzono sprawę związaną z dokonaniem oceny ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Nisku,
 • prowadzono sprawę pokrycia straty netto za 2020 rok SPZZOZ w Nisku,
 • zakupiono holtery na potrzeby Szpitala Powiatowego, których łączna kwota wyniosła 35 000 zł,

3) w ramach realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i promocji, w 2021 roku podjęto wiele działań integracyjnych i popularyzację samorządu w środowisku lokalnym, takich jak:

 • organizacja corocznych „Dożynek Powiatu Niżańskiego – Rudnik nad Sanem 2021”, w ramach których zorganizowano odrębny tematyczny Konkurs na wieniec, wyłoniono i przyznano nagrody dla najlepszego rolnika i ucznia z każdej gminy,
 • zorganizowano IV Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, w którym uczestniczyło 15 podmiotów – Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup nieformalnych, które poza przygotowaniem potraw konkursowych, przygotowały również stoiska wystawiennicze oraz wspólne stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem miłośników jadła tradycyjnego. Wartość operacji wynosiła łącznie 20 850 zł, w tym koszty kwalifikowalne 18 660 zł, wkład własny 2 190 zł (wkład osobowy i rzeczowy), zadanie zrealizowano w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 • realizowano zadania związane z podtrzymywaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowych oraz promowaniem rodzimych tańców ludowych poprzez wsparcie realizacji zadania „Warsztaty taneczne dla Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”,
 • pracownicy Wydziału zajmowali się przygotowywaniem artykułów na stronę turystyka-nizanski.pl, która pomimo pandemii, z każdym miesiącem cieszyła się dużym zainteresowaniem internautów,
 • Wydział podjął współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Bieliniec, które skutecznie ubiegało się o środki i zrealizowało projekt pn. „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem produktów lokalnych” w ramach którego zorganizowano szereg imprez promujących produkty lokalne oraz wydano folder,
 • Wydział współpracował ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju” przy realizacji projektów: - „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego” oraz „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo - ocalić od zapomnienia”. Pośród wielu zadań realizowanych w ramach tego projektu został wybudowano galar oraz zakupiono potrzebny sprzęt do sprawnego sterowania jednostką. Zadanie miało na celu ochronę dziedzictwa narodowego oraz promocję zapomnianych zawodów, czego wynikiem jest zbudowany przez lokalnych szkutników galar,
 • prowadzono otwarte konkursy ofert, w ramach których na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę 22 709 zł,
 • zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych w 2021 r. z budżetu powiatu wypłacone zostały pożyczki na łączną kwotę 201 868 zł,
 • prowadzono sprawy Powiatu Niżańskiego związane z promocją aktywnego stylu życia poprzez organizowanie we własnym zakresie i nakładzie pracy, a także poprzez współorganizację imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, głównie poprzez ufundowanie nagród i wymianę doświadczeń z organizatorami zewnętrznymi tych wydarzeń,
 • zajmowano się także zakupem i dystrybucją wielu materiałów oraz gadżetów promocyjnych Powiatu Niżańskiego, w szczególności wymienić tu należy różne materiały odblaskowe, które z pewnością podniosły poziom bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu,
 • Powiat Niżański był organizatorem konkursów fotograficznych „Powiat Niżański zimą” oraz „Urokliwe zakątki Powiatu Niżańskiego”, a także patronował i współfinansował szereg konkursów o różnej tematyce, które pozwoliły ukazać piękno Powiatu oraz różnorodne talenty mieszkańców,
 • W sezonie letnim odbyły się dwa Turnieje, w których walczono o Puchar Starosty tj. Halowy Turniej Piłki Nożnej oraz IX Niżański Turniej Niepodległości Służb Mundurowych,
 • wspierając zachowania prorodzinne Powiat Niżański przekazuje drobne upominki w postaci kocyków dla nowonarodzonych dzieci w niżańskim szpitalu.

Wydział ESP koordynował i organizował zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w każdej z gmin tworzącej powiat. Z oferowanej pomocy w zorganizowanych punktach skorzystało w ub. roku 543 osoby.

Ponadto Wydział realizuje wiele innych zadań z przydzielonego zakresu, które są ważne m.in. z punktu widzenia oświaty, kultury, promocji Powiatu, czy jego strategii i rozwoju. Nie sposób przedstawić je wszystkie w tak krótkim artykule.

- Cieszę się, że w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku pracują specjaliści, którzy z odwagą i rzetelnością podchodzą do realizowanych zadań i nowych wyzwań. 2021 rok był bowiem, podobnie jak miniony rok 2020, rokiem szczególnym całego Wydziału, którego pracownicy wykonywali swoje obowiązki terminowo i solidnie. Wyrażając uznanie dla wszystkich, dziękuję za zaangażowanie i otwartość we wspólnej pracy, z jakimi każdego dnia realizowaliśmy niełatwe zadania z zakresu administracji publicznej – mówi Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł.