Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (OZK) realizował w 2021 roku zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku oraz przepisach prawa. Zespołem pracowników realizujących te zadania, do końca 2021 roku, kierowała Naczelnik Wydziału – Teresa Antoniak.

W 2021 roku zrealizowano zadania:

  • w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych: in. prowadzono sprawy kadrowe, socjalne, dla przeciętnie 85 pracowników i 5 stażystów, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne, szkolenia, podróże służbowe, staże, nabór pracowników, służba przygotowawcza, oświadczenia majątkowe, roboty publiczne, działalność socjalna na rzecz pracowników urzędu emerytów i ich rodzin (pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, dopłaty do wypoczynku, zapomogi, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży),
  • w zakresie spraw organizacyjnych: in. na bieżąco dokonywano zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku dla dostosowania zadań komórek organizacyjnych lub zmian organizacyjnych, koordynowano i nadzorowano realizację wniosków pokontrolnych po kontrolach zewnętrznych (2 kontrole), wydano 139 pełnomocnictw i upoważnień, wydanych 57 Zarządzeń Starosty,
  • w zakresie obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych, obsługi kancelarii ogólnej, obsługi sekretariatu: in. zarejestrowano 36 254 pism wpływających do urzędu, zarejestrowano i przekazano do realizacji 1 460 faktur, wysłano 16 533 listów poleconych i 2 796 listów zwykłych, przekazano do zamieszczenia w prasie 17 szt. ogłoszeń prasowych, zlecono do wykonania 46 szt. Pieczęci, dokonano postepowań dotyczących wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług pocztowych, dostawę materiałów biurowych i papierniczych, dostawę prasy w 2022 r., realizowano zamówienia i zakupy: środków czystości, kalendarzy książkowych, dzienniki budowy (AB), oraz inne stosownie do potrzeb, prowadzono archiwum Starostwa,
  • w zakresie spraw obywatelskich, rzeczy znalezionych i spraw obronnych: in. wydano 35 zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, przyjęto do Biura Rzeczy Znalezionych, opracowano i zrealizowano: wytyczne Starosty dotyczące spraw związanych z obronnością, przeprowadzono ćwiczenie obronne SAN 2021, w czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku wydała ogółem 316 orzeczeń,
  • w zakresie obsługi informatycznej: in. oprócz bieżącego wsparcia użytkowników, naprawy usterek, poprawiania błędów w oprogramowaniu oraz bazach danych, aktualizowano i instalowano oprogramowanie, prowadzono konserwacje serwerów, sprawowano nadzór nad zapewnieniem łączności telefonicznej Starostwa Powiatowego w Nisku, nad jego prawidłowym działaniem transmisji Sesji Rady Powiatu (12 posiedzeń w 2021 r.), posiedzeniami Zarządu oraz spotkaniami zdalnymi,
  • w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego: in. opracowywano roczne i wieloletnie plany działania w dziedzinie OC, dokonano dwóch kontroli w gminach w zakresie oc, zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, opracowano „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021 – 2027 dla Powiatu Niżańskiego”, zwołano 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zabezpieczenia służb do akcji zima 2021/2022, uzgadniano i opracowywano dokumenty organizacyjno – planistyczne w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, aktualizowano i uzgadniano plany w zakresie oc na szczeblu gminy i powiatu, przeprowadzono 28 szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów, zakupiono i prowadzono dystrybucję środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji i inne).

- Zadania realizowane w Wydziale OZK są zadaniami wymagającymi znajomości szerokiego zakresu obowiązujących przepisów prawa, o bardzo dużym stopniu zróżnicowania. Pracownicy Wydziału wykonują przypisane im zadania sumiennie i odpowiedzialnie, z największą starannością, na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy, jak również uczestniczą w szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw. Za sumienne wykonywanie obowiązków, za zaangażowanie w pracę, szczególnie trudną w drugim już roku pandemii, należą się wszystkim serdeczne podziękowania – mówi Główny Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych Janina Mazur.