Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów (PRK).  W Starostwie Powiatowym w Nisku funkcję tą pełni Pani Ferdynanda Łątkowska. Zadania Rzecznika zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Sposób wykonywania zadań przez Rzecznika wynika z tego, jakie problemy zgłaszają konsumenci w wyniku zawierania umów z przedsiębiorcami.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez PRK jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W roku 2021 zostało udzielonych 152 porady i informacje prawne, w tym 140 w formie kontaktu telefonicznego i osobistego pobytu konsumentów w biurze PRK oraz 12 porad i informacji udzielonych w formie pisemnej. Porady dotyczyły sposobów rozwiązania problemów, które zgłaszali konsumenci mający spory z przedsiębiorcami, z powodu wad towarów i usług (77), sporów związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży poza lokalem i na odległość (39), a także z powodu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców (5), niedozwolonych postanowień umownych (2) i innych (4). Ponadto konsumenci zgłaszali się także do PRK w sprawach niekonsumenckich oraz uzyskania informacji ogólnych (np. sprawy lokalowe, rozgraniczenie nieruchomości, kara za brak ubezpieczenia samochodu itp.).

Udzielanie porad polegało w głównej mierze na wyjaśnianiu konsumentom sposobu postępowania, gdy sprzedawcy czy usługodawcy nie reagowali na reklamacje towarów czy usług, albo odmawiali pozytywnego załatwienia reklamacji, a także, gdy konsumenci otrzymywali od sprzedawców (zwłaszcza w przypadku sprzedaży na tzw. pokazach) informacje, że od zawartej umowy sprzedaży nie mogą odstąpić, bo zostaną obciążeni karą. W ramach udzielonych porad prawnych zachodziła konieczność przygotowania konsumentom np. treści pism reklamacyjnych, odstąpienia od umowy sprzedaży poza lokalem i na odległość, wniosku o pozasądowe rozpoznanie sporu przez Inspekcję Handlową czy Rzecznika Finansowego.

W sytuacjach, gdy konsumenci nie mogli sami rozwiązać sporu z przedsiębiorcą, zwracali się do Rzecznika z prośbą o interwencję. W roku 2021 takie wystąpienia zostały skierowane do 14 przedsiębiorców. W przypadku jednego przedsiębiorcy, który nie udzielił Rzecznikowi odpowiedzi na wystąpienie, istniała konieczność skierowania wniosku do Sądu za pośrednictwem Policji, o ukaranie karą grzywny nie mniejszą niż 2000 zł.

Zadaniem PRK jest także prowadzenie edukacji konsumenckiej. W ramach tego zadania Rzecznik, udzielając porad konsumentom, równocześnie wyjaśniał obowiązujące przepisy, wręczał konsumentom broszury, ulotki i inne materiały o charakterze konsumenckim. Działania edukacyjne polegały także na zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego informacji dla konsumentów:

  • z okazji Światowego Dnia Konsumenta dotyczącej nieuczciwych praktyk przedsiębiorców w trakcie organizowanych pokazów,
  • informacji na temat kampanii edukacyjno-informacyjnej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

PRK uczestniczył także w lekcji on-line z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, organizowanej w ramach programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP”. W ramach tematu lekcji: bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich, Rzecznik wyjaśnił uczniom m.in., jakie zagrożenia spotykają konsumentów na rynku towarów i usług, jak bezpiecznie zaciągać kredyt na zakup towarów oraz jakie instytucje służą pomocą konsumentom.